RESEARCHING ON FACTORS AFFECTING STUDENTS’ LEARNING MOTIVATION AT SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, TRA VINH UNIVERSITY

Main Article Content

Nam Thi Phuong Phan
Thien Hoang Duy Nguyen
Nam Hoang Tram
Quoc Khac Nguyen
C Thanh Vo

Abstract

This article presents the research findings factors influencing on students’ learning motivation at School of Engineering and Technology, Tra Vinh University. The results show that there are six factors that influence the student’s motivation, in which, the factors of students support, quality of lectures, students’ life skills and training programs have negative correlation whereas the two other factors, facilities and students’ material life have positive correlation. Among the above factors, students support and students’ life skills are two novel factors affecting students’ motivation that not found in previous studies. The results are based on the survey report of 438 students in the mentioned School using SPSS software, version 20, and using Cronbach’s Alpha, Exploratory Factor Analysis and linear regression analysis.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Phan, N., Nguyen, T., Tram, N., Nguyen, Q. and Vo, C. (2018) “RESEARCHING ON FACTORS AFFECTING STUDENTS’ LEARNING MOTIVATION AT SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, TRA VINH UNIVERSITY”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(31), pp. 39-48. doi: 10.35382/18594816.1.31.2018.6.
Section
Articles

References

[1] Huỳnh Văn Sơn, Lê Thị Hân, Trần Thị Thu Mai,
Nguyễn Thị Uyên Thy. Giáo trình Tâm lý học đại
cương. Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh; 2012.
[2] Nguyễn Thạc, Phạm Thành Nghị. Tâm lý học sư phạm
đại học. Nhà Xuất bản Giáo dục; 2007. Tái bản lần
thứ hai.
[3] Paul R Pintrich, David A F Smith, Teresa Garcia,
Wilbert J McKeachie. A Manual for the Use of
the Motivated Strategies for Learning Questionnaire
(MSLQ). The Regents of The University of Michigan;
1991.
[4] Marko Radovan, Danijela Makovec. Relations between Students’ Motivation, and Perceptions of the
Learning Environment. CEPS Journal 5. 2015;2:
115–138.
[5] Hoàng Thị Mỹ Nga, Nguyễn Tuấn Kiệt. Phân tích
các nhân tố tác động đến động lực học tập của sinh
viên Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa
học Trường Đại học Cần Thơ. 2015;46:107–115.
[6] Nguyễn Trọng Nhân, Trương Thị Kim Thủy. Những
nhân tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh
viên ngành Việt Nam học Trường Đại học Cần Thơ.
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 2014;33:
106–113.
[7] Phan Hữu Tín, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan. Các yếu tố
ảnh hưởng đến thái độ học tập của sinh viên Trường
Đại học Đà Lạt. Tạp chí Phát triển Khoa học và
Công nghệ. 2011;14(2):89–95.
[8] Phạm Văn Tuân. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính
tích cực tự học của sinh viên Trường Đại học Trà
Vinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang.
2015;5:106–112.
[9] Nguyễn Thị Thu An, Nguyễn Văn Thành, Đinh Thị
Kiều Oanh, Nguyễn Thị Ngọc Thứ. Những nhân tố
ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên năm
I-II Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 2016;46:
82–89.
[10] Diệp Thanh Tùng, Võ Thị Yến Ngọc. Các nhân tố tác
động đến sự hài lòng và gắn kết của sinh viên thông
qua việc đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo Trường
Đại học Trà Vinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học
Trà Vinh. 2016;22:1–9.
[11] Hair J, Black B, Babin B, Anderson R. Multivariate
Data Analysis. 7th ed. Prentice-Hall; 2010.
[12] Nguyễn Đình Thọ. Phương pháp nghiên cứu khoa
học trong kinh doanh. Nhà Xuất bản Lao động – Xã
hội; 2011.
[13] Henry F Kaiser, John Rice. Educational and Psychological Measurement. SAGE Journals. 1947;34:
111–117.
[14] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. Phân tích
dữ liệu nghiên cứu với SPSS (tập 1&2). Nhà Xuất
bản Hồng Đức; 2008.

Most read articles by the same author(s)