FACTORS AFFECTING CONSUMERS’ ATTITUDE TO SMARTPHONE ADVERTISING IN HO CHI MINH CITY

Main Article Content

Giao Khanh Nam Ha
Dung Thi Thuy Do

Abstract

This research is to examine factors affecting consumers’ attitude to smartphone advertising in Ho Chi Minh City by questioning 290 consumers. The methodologies of Cronbach’s Alpha, Exploratory Factor Analyzing (EFA) and linear multiple regressioning were used by SPSS program. The results show that there are five main factors affecting consumers’ attitude to smartphone advertising in Ho Chi Minh City, ordered by the decreasing level of importance: entertainment, informativeness, credibility, non-  irritation, permission and control. From that, the research makes the suggestions to smartphone advertisers in order to improve customer service better.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Ha G, Do D. FACTORS AFFECTING CONSUMERS’ ATTITUDE TO SMARTPHONE ADVERTISING IN HO CHI MINH CITY. journal [Internet]. 19Jun.2019 [cited 10Dec.2023];7(25):20-7. Available from: https://journal.tvu.edu.vn/index.php/journal/article/view/115
Section
Articles

References

[1] Bộ Thông tin và Truyền thông. Báo cáo sơ kết 06
tháng đầu năm; 2015.
[2] MMA. Mobile Marketing Association; 2008.
[3] Kotler P, Amstrong G. Quản trị marketing. Thành
phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Lao động – Xã hội;
2013.
[4] Lutz Richard J. Affective and Cognitive Antecedents
of Attitude Toward the Ad: A Conceptual Framework, in Psychological Processes and Advertising
Effectsn. Alvitt LF, Mitchell AA, editors. Hillsdale,
NJ: Lawrence Erlbaum Associates; 1985.
[5] Ducoffe R H. Advertising Value and Advertising on the Web. Journal of Advertising Research.
1996;36(5):21–35.
[6] Brackett L K, Carr B N. Cyberspace Advertising vs.
Other Media: Consumer vs. Mature Student Attitudes.
Journal of Advertising Research. 2001;41(5):23–32.
[7] Tsang M M, Ho S C, Liang T P. Consumer Attitudes Toward Mobile Advertising: An Empirical
Study. International Joural of Electronic Commerce.
2004;8:65–78.
[8] Chowdhury H K, Parvin N, Weitenberner C,
Becker M. Consumer attitude toward mobile advertising in an emerging market: An empirical study.
Marketing. 2010;12(2):206–216.
[9] Xu D J, Liao S S, Li Q. Combining empirical experimentation and modeling techniques: A
design research approach for personalized mobile
advertising applications. Decision Support Systems.
2008;44:710–724.
[10] Trần Thị Thanh Vân. Các yếu tố tác động đến thái độ
của khách hàng tại TPHCM đối với quảng cáo qua
tin nhắn văn bản SMS trên smartphone [Luận văn
Thạc sĩ]; 2013.
[11] Phạm Thị Lan Hương, Trần Nguyễn Phương Minh.
Các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu
dùng trẻ đối với quảng cáo SMS. Tạp chí Phát triển
Kinh tế. 2014;286:89–108.
[12] Hoàng Hữu Lợi. Nghiên cứu đánh giá tác động của
Mobile Marketing lên thái độ của hành vi khi tiếp
nhận quảng cáo của người dùng thông minh tại Thành
phố Hồ Chí Minh [Luận văn Thạc sĩ]; 2013.