REALITY AND SOLUTIONS TO IMPROVE THE IMPLEMENTATION OF SOFT SKILLS IN TEACHING SPECIALIZED KNOWLEDGE AT UNIVERSITIES

Main Article Content

Nhiem Ba Nguyen
Khanh Ngoc Van Duong
Phuc Minh Nhan

Abstract

The development of economic, culture and society has fetched many opportunities and challenges for students of universities in the current period. Employers require not only skilled human resources but also ability to adapt to  a volatile, constantly changing and developing working environment. This fact requires students to have a basic change from thinking to action. Along with specialized knowledge, universities should aim to  strengthen the integration of training soft skills for students to meet the requirements of employers. By analytical method, the article focuses on clarifying the situation, difficulties and challenges, thereby proposing a number of solutions to improve efficiency and enhance the implementation of integrating soft skills in teaching the specialized knowledge in University. The paper focuses on clarifying the situation, difficulties and  challenges, thereby proposing solutions for improving the efficiency, enhancing the implementation of integrating soft skills in teaching specialized knowledge at universities.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nguyen, N., Duong, K. and Nhan, P. (2019) “REALITY AND SOLUTIONS TO IMPROVE THE IMPLEMENTATION OF SOFT SKILLS IN TEACHING SPECIALIZED KNOWLEDGE AT UNIVERSITIES”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(2), pp. 34-39. doi: 10.35382/18594816.1.2.2019.153.
Section
Proceeding

References

[1] Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Nghị
quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) “Về đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội
nhập quốc tế". 2013;29-NQ/TW.
[2] Nancy J. Pattrick. Social skills for teenagers and
adults with esperger syndrome. Jessica Kingsley Publisher. 2008.
[3] Forland - Jeremy. Managing Teams and Technology.
UC Davis, Graduate School of Management. 2006.
[4] Wendy Cukier, Jaigris Hodson, Aisha Omar. “Soft”
skills are hard a review of the literature. Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC). 2015.
[5] Hoàng Thị Thu Hiền. Giáo trình Kĩ năng mềm – tiếp
cận theo hướng sư phạm tương tác, Trường Đại học Quốc gia TP.HCM. 2014.
[6] Hartley, J., Davies, I. K. Note taking: A critical review. Programmed Learning and Educational Technology. 1978;15:207-224.
[7] Jensen, E. Teaching with the brain in mind. Alexandria, VA: Association of Supervision and Curriculum
Development. 1998.
[8] Võ Văn Thắng. Tiếp cân CDIO để cải tiến chương
trình, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu
xã hội. Hội nghị CDIO toàn quốc. 2012.
[9] Võ Phước Hưng, Đoàn Phước Miền, Phạm Thị Trúc
Mai. Một số kinh nghiệm xây dựng và phát triển
chương trình đào tạo kĩ sư công nghệ thông tin theo
phương pháp tiếp cận cdio. Tạp chí Khoa học Trường
Đại học Trà Vinh. 2016;23:33-41.
[10] Lê Thị Hồng Vân. Rèn luyện “kĩ năng mềm” cho
sinh viên ngành luật qua việc giảng dạy môn kĩ
năng nghiên cứu và lập luận. 2014. Truy cập từ
http://101.53.8.174/hcmulaw/index.php?option=com
_content&view=article&id=10364:s-kcbnckh&catid=309:s-kcb-nckh&Itemid=357
[Truy cập ngày 5/7/2019].

Most read articles by the same author(s)