Số 22 - 6.2016

Bìa Tạp chí Số: 22 Tải về
Số 22 - 6.2016
KINH TẾ - VĂN HÓA - GIÁO DỤC
NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN
Nguyễn Hồng Ửng, Nguyễn Thụy Ái Dân, Nguyễn Thùy Dương, Lê Thị Hồng Phương, Đoàn Văn Hùng, Lê Vĩnh Lâm, Trương Thanh Vũ, Thạch Thị Thúy Trang
106

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 22, Tháng 6.2016