EVALUATING THE ANTI-SALINITY ABILITY OF PASPALUM ATRATUM IN DIFFERENT SALT CONCENTRATIONS

Main Article Content

Nhan Thi Hong Nguyen

Abstract

The research was carried out from July to October 2017 at Agricultural Research and Experimental Center of Can Tho University.. A total 45 Paspalum atratum plants was evenly divided into 5 different watering treatments: NTĐC (control), NT 2, NT 4, NT 6 and NT 8  added 0, 2, 4, 6, 8 concentration of salt, respectively. The result showed that there was no difference in length and width of leaf and chemical compositions between treatments. The agronomic features and chlorophyll concentration of NT 8 were inferior to the others; meanwhile, the concentration of nitrate and proline was high. It also revealed that the results of NT 2, NT 4, NT 6 were less different than the control. In conclusion, Paspalum atratum can be grown on land which has the salt  concentration lower than 6.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nguyen, N. (2018) “EVALUATING THE ANTI-SALINITY ABILITY OF PASPALUM ATRATUM IN DIFFERENT SALT CONCENTRATIONS”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(29), pp. 82-91. doi: 10.35382/18594816.1.29.2018.36.
Section
Articles

References

[1] Nguyễn Thị Hồng Nhân. Giáo trình Chăn nuôi Thức
ăn Gia súc II và III. Khoa Nông nghiệp và Sinh học
Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ; 2005.
[2] Phạm Thị Phấn. Tuyển chọn giống lúa ngắn ngày cho
vùng canh tác lúa tôm và thuần lúa ở vùng nhiễm mặn
ven biển Sóc Trăng và Bạc Liêu [Luận văn Thạc sĩ].
Trường Đại học Cần Thơ; 1999.
[3] Javed AS, MFA Khan. Effect of sodium chloride
and sodium sulphat on IRRI rice. J Agric Res.
1975;13:705–710.
[4] Saxena MT, UK Pandey. Physiological studies on salt
tolerance of tenric varieties growth and yield aspect.
Indian J Plan Phyiol. 1981;24:61–68.
[5] Hasamuzzaman MM, Fujita MN, Islam KU, Ahamed,
Nahar K. Performance of four irrigated rice varieties
under differrent levels of salinity stress. International
Juornal of Intergrative Biology. 2009;.
[6] Gain P, Mannan MA, Pal PS, Hossain MM, Parvin S.
Effect of Salinity on Some Yield Attributes of Rice;
2004.
[7] Akbar M, Yubano T, Nakao S. Breeding for Salineresistant Varieties of Rice: I. Variablility for Salt
Tolerance among some rice varieties. Japan J Breed.
1972;22(5):277–284.
[8] Kaddah MT, Fakhry SI. Tolerance of Egyptian rice
to salt II, Salinity effects as related to cationic composition tem porary application and irrigation and
drainage frequency; 1962.
[9] AOAC. Official methods of analysis. Association of
official Analytical chemists; 2001.
[10] Moran R. Formulae for Determination
of Chlorophyllous Pigments Extracted with
N, N-Dimethylformamide. Plant Physiol.
1982;69(6):1376–1381.
[11] Nguyễn Thị Hồng Nhân, Nguyễn Văn Hớn,
Nguyễn Thiết, Nguyễn Thị Mùi. Khảo sát khả năng
thí nghi, sinh trưởng và tính sản suất của cỏ Paspalum
tại Đồng bằng sông Cửu Long; 2007.
[12] Nguyễn Văn Phú. Khảo sát ảnh hưởng của khoảng
cách và phân bón lên đặc tính sinh trưởng, năng suất
và giá trị dinh dưỡng của Paspalum atratum [Khóa
luận tốt nghiệp]; 2006.
[13] Nguyễn Hải Đăng. Ảnh hưởng của các loại phân bón
và thời điểm bón phân khác nhau lên khả năng sinh
trưởng và năng suất của cỏ Paspalum atratum [Khóa
luận tốt nghiệp]; 2016.
[14] Lê Văn Căn. Phân chuồng. Hà Nội: NXB Nông
nghiệp; 1982.
[15] Phạm Phước Nhẫn và Phạm Minh Thùy. Ảnh hưởng
mặn và vai trò của Natri Silicate ở giai đoạn mạ. Tạp
chí Khoa học Đại học Cần Thơ. 2011;.
[16] Nguyen Thi Hong Nhan, Nguyen Van Hon,
Nguyen Thiet, Lam Thai Hung, Nguyen Hong Xuan,
Nguyen Trong Ngu. Development of hymenachne
acutigluma and Paspalum atratum pasture on seasonnally waterlogged soil and its use as basal diet for
dairy cattle under household conditions. Tạp chí Khoa
học Trường Đại học Cần Thơ. 2014;3:112–115.
[17] Nguyễn Phạm Tú. Nghiên cứu khả năng trồng cỏ
Paspalum atratum để làm thức ăn cho bò tại phường
Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ [Luận
văn Thạc sĩ]. Trường Đại học Cần Thơ; 2017.
[18] Devit D, Jarreli WM, Steven KL. Sodium-potassium
ratios in soil solution and plant responese under saline
conditions. Soil Sci Soc Amer J. 1981;45:80–86.
[19] Ponnamperuma FN. Role of cultivar tolerance in
increasing rice production on saline lands, Strategies
for crop improvement, Jonhn Wiley and son. New
York; 1984.
[20] Clarkson DT, Hanson JB. The mineral nutrition
of higher plant. Annual Review. Plant physiology.
1980;31:239.
[21] Gregrio GB, Senadhira D. Genetic analysis of salinity
tolerance in rice. Theor ApplGen. 1993;86:333–338.
Gundlach H, MJ Muller, TM Kutchan, 72.
[22] Bhaskar Gupta, Bingru Huang. Mechanism of Salinity
Tolerance in Plants: Physiological, Biochemical, and
Molecular Characterizat; 2014.
[23] Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lan. Cơ sở di truyền tính
chống chịu đối với thiệt hại do môi trường của cây
lúa. Nhà Xuất bản Nông nghiệp TP.HCM; 2003.
[24] Lê Văn Bé. Nghiên cứu khả năng chịu ngập nước
và ảnh hưởng của quá trình ngập đến năng suất và
giá trị dinh dưỡng của cỏ Paspalum atratum Swallen.
Tạp chí Phát triển Nông thôn-kỳ. 2011;1.