BIOMASS OF WILD RICE (Oryza rufipogon) AT TRAM CHIM NATIONAL PARK, DONG THAP PROVINCE

Main Article Content

Thang Trong Le
Dan Hoang Truong
My Thi Yen Bui
Tuan Hoang Lam

Abstract

This study was carried out to evaluate the status of Wild Rice (Oryza rufipogon) biomass at Tram Chim National Park, Dong Thapprovince for the preservation of biomes and forest fire prevention. The samples had been collected  by randomly design with 9 standard plots and each standard plot contains 3 subplots with 1m × 1m in size. The characteristics were assessed including mass, height, water levels and biomass of Wild Rice at each plot. The results showed that the Wild Rice community appeared in 27 samling plots with a total area of 697.8 ha in which the lowest and highest areas of Wild Rice were respectively 1.3 ha and 162.3 ha. In addition, the fresh and dry biomass in each community were 44.85±23.1 tonnes/ha and 9.24±3.37 tonnes/ha, respectively. The relationship between water depth and vegetation active-layer thickness were closely correlated (r = 0.71).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Le T, Truong D, Bui M, Lam T. BIOMASS OF WILD RICE (Oryza rufipogon) AT TRAM CHIM NATIONAL PARK, DONG THAP PROVINCE. journal [Internet]. 1Jun.2018 [cited 6Dec.2023];8(30):92-7. Available from: https://journal.tvu.edu.vn/index.php/journal/article/view/24
Section
Articles

References

[1] Ban quản lý vườn quốc gia Tràm Chim. Đa
dạng sinh học vườn quốc gia Tràm Chim. Trang
thông tin điện tử VQG Tràm Chim; 2018. Truy cập từ:
https://vqgtc.dongthap.gov.vn/wps/portal/vqgtc/!ut/p/c1
/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQEDc3n1A
XEwN342BnA0-PID9DXzcvQws3c_1wkA5kFZ6uBga
ehq7eQYEuJsahQaYQeQMcwNFA388jPzdVvyA7O83
RUVERAEXUMwo!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB
3LzZfVVRGRkxVRDQwRzNTQzBJSFJOMU1GSjFD
NjE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/conne
ct/VQGTC/sitvqgtc/sitatongquan/sitadadangsinhhoc/20
120731+da+dang+sinh+hoc [Ngày truy cập
17/05/2018].
[2] Lê Thu Thủy. Kháo sát khả năng làm phân compost
từ một số thực vật ở Vườn Quốc gia Tràm Chim [Luận
văn Thạc sĩ]. Trường Đại học Cần Thơ; 2015.
[3] Nguyễn Tiến Bân. Sách đỏ Việt Nam (phần II-Thực
vật). Hà Nội: Nhà Xuất bản Khoa học Tự Nhiên và
Công Nghệ; 2007.
[4] Trương Thị Nga, Lê Thanh Tần. Đặc điểm môi trường
sống của lúa Ma (Oryza rufipogon L.) tại Vườn Quốc
gia Tràm Chim. Tạp chí Khoa học đất. 2013;41:59–69.
[5] Dương Thị Kim Ánh. Nghiên cứu các biện pháp phục
hồi lúa ma tại Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam
Nông – Đồng Tháp [Luận văn Thạc sĩ]. Trường Đại
học Cần Thơ; 2015.
[6] Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường. Tiêu chuẩn
Việt Nam TCVN 1867:2001 về giấy và các tông - xác
định độ ẩm - phương pháp sấy khô; 2001.
[7] Trương Hoàng Đan. Đánh giá lượng cacbon tích lũy
của sinh khối rừng tràm trên nền đất sét tại Vườn Quốc
gia U Minh thượng. Tạp chí khoa học, Trường Đại học
Cần Thơ Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và
Môi trường. 2014;31:125–135.
[8] Trần Đức Thạch. Phát hiện một gen kháng ngập ở lúa
hoang [Báo cáo đề tài khoa học]. Trường Đại học Cần
Thơ; 1999.
[9] Cục Quản lí Tài nguyên nước. Tài nguyên nước thực
trạng-thách thức và định hướng quản lí, sử dụng tài
nguyên nước nhằm phát triển bền vững Đồng bằng
sông Cửu Long. Hội nghị phát triển bền vững Đồng
bằng sông Cửu Long; 2017.