INTEGRATING SOFT SKILLS INTO TEACHING INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN SUBJECT IN CDIO-BASED TRAINING PROGRAMS

Main Article Content

C Thanh Vo
Phuc Minh Nhan
Nam Hoang Tram
Khanh Ngoc Van Duong
Thanh Van Huynh

Abstract

Nowadays, along with the knowledge and professional skills, soft skills are also considered as a compulsory requirement for students before graduating. Besides the soft skills  subjects teaching, the integration of soft skills in professional teaching will help students to acquire the necessary soft skills which appropriate to the fields being trained. In this article, we introduce some soft skills training methods that are applied in teaching Information Systems Analysis and Design subject in CDIO-based training programs (Conceive - Design - Implement - Operate) for Information Technology students. The training of soft skills in professional teaching will help students quickly adapt to the requirements of future careers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Vo, C., Nhan, P., Tram, N., Duong, K. and Huynh, T. (2019) “INTEGRATING SOFT SKILLS INTO TEACHING INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN SUBJECT IN CDIO-BASED TRAINING PROGRAMS”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(2), pp. 135-139. doi: 10.35382/18594816.1.2.2019.164.
Section
Proceeding

References

[1] Ban Chấp hành Trung ương. Nghị quyết số 29-
NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 2013.
[2] Hương Giang. Kĩ năng mềm – yếu tố quan trọng trong
cơ hội việc làm của SV trường nghề. Truy cập từ:
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/
newsid/36697/seo/Ky-nang-mem–yeu-to-quantrong-trong-co-hoi-viec-lam-cua-sinh-vien-truongnghe/Default.aspx [Ngày truy cập: 30/7/2019].
[3] Đinh Phước Tường. Thực trạng và một số giải pháp
quản lí giúp cải thiện kĩ năng mềm cho SV các trường
đại học khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Giáo dục. 2014;345.
[4] Vũ Thị Nga. Giải pháp phát triển kĩ năng mềm cho
SV Trường Đại học Công đoàn. Tạp chí Giáo dục. 2017;417.
[5] Nguyễn Anh Tuấn. Dạy học theo dự án - phương pháp
hiệu quả trong dạy học và đào tạo kĩ năng mềm cho
SV. Tạp chí Giáo dục. 2018; Số đặt biệt kì 1:167-168.
[6] Nguyễn Kim Cương. Phát triển kĩ năng mềm cho SV
trường Cao đẳng giao thông vận tải trung ương vi
trong hội nhập quốc tế. Tạp chí Giáo dục. 2018; Số đặt biệt tháng 8.
[7] Tạ Quan Thảo. Phát triển kĩ năng mềm cho SV các
trường đại học, cao đẳng, đáp ứng yêu cầu của thị
trường lao động trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Giáo dục. 2014;1(329).
[8] Trần Thanh Mai. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc
học tập kĩ năng mềm của SV trong môi trường đại học. Tạp chí Công thương. 2019.
[9] Võ Văn Thắng. Tiếp cân CDIO để cải tiến chương
trình, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu
xã hội. Hội nghị CDIO toàn quốc. 2012.
[10] Trương Tiến Vũ, Nguyễn Đức Mận, Lê Nguyên Bảo.
Triển khai đồ án Capstone chuyên ngành Công nghệ
phần mềm theo tiếp cận CDIO tại Đại học Duy Tân.
Hội nghị CDIO toàn quốc. 2012.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>