CHIẾN THUẬT CẢI THIỆN CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI)

Các tác giả

  • Trịnh Hoàng Sơn

Từ khóa:

chỉ số cạnh tranh năng lực cấp tỉnh (PCI), cải thiện điểm số PCI, chiến thuật

Tóm tắt

Nghiên cứu này phân tích dữ liệu về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) từ năm 2006 đến năm 2020 để tìm hiểu nguyên
nhân biến động của chỉ số này tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam. Các phương pháp được sử dụng để xử lí dữ liệu gồm: thống kê mô tả, so sánh và phân tích tổng hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự lúng túng nhất định trong thực tiễn triển khai việc cải thiện điểm số PCI của một số tỉnh, từ đó đề xuất một chiến thuật sử dụng các mô hình PDCA, SWOT để xây
dựng quy trình thực hiện, đồng thời đề xuất ưu tiên cho các chỉ số thành phần có trọng số cao nhằm nhanh chóng cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, làm động lực cải thiện các chỉ số thành phần còn lại.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-Tháng chín-2022

Cách trích dẫn

1.
Trịnh Hoàng Sơn. CHIẾN THUẬT CẢI THIỆN CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI). tvujs [Internet]. 5 Tháng Chín 2022 [cited 4 Tháng Mười 2022];1(47):11-20. Available at: http://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/116