Quay trở lại Chi tiết Bài báo VIÊM TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN SAU ĐẶT KIM LUỒN BẰNG THANG ĐIỂM BAXTER TẠI PHÒNG HỒI SỨC NGOẠI, BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG Tải xuống Tải xuống PDF