MARINE ECONOMIC DEVELOPMENT SOLUTIONS ASSOCIATED WITH NEW RURAL CONSTRUCTION PLANNING FOR COASTAL COMMUNES IN TRA VINH PROVINCE

Main Article Content

Hiep Van Huynh
Cong Thanh Nguyen
Hao Phuoc Bui

Abstract

In current context, the sea and ocean play particularly important roles in the sustainable economic development, national defense, security and foreign affairs,
and international cooperation. Well-planning of sea spaces for interdisciplinary, interregional management of sea areas, islands and coastal areas aims to ensure the association of economic development in the early stage of the development process. This study reassesses the sea space planning in association with new rural (NR) construction planning at coastal communes of Tra Vinh Province. The study found that the construction of NR in the coastal communes was difficult to reach 19 criteria for NR. Up to now, Tra Vinh Province has 45/85 communes and 01 district reached the criteria of NR, 01 town completed the mission of building NR, the average number of criteria is 16.4/commune. The research results are useful for planners and managers to have wellplanning for NR coastal communes for soon achieve the province’s proposed criteria.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Huynh, H., Nguyen, C. and Bui, H. (2020) “MARINE ECONOMIC DEVELOPMENT SOLUTIONS ASSOCIATED WITH NEW RURAL CONSTRUCTION PLANNING FOR COASTAL COMMUNES IN TRA VINH PROVINCE”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(4), pp. 149-158. doi: 10.35382/18594816.1.4.2020.413.
Section
Proceeding

References

[1] Trần Văn Trường và cộng sự. “Mô hình phát triển bền vững biển đảo: hiện trạng
phát triển và định hướng cho các đảo ven bờ Việt Nam”. Hội nghị Khoa học Địa lí
Toàn quốc lần thứ XI. Hội Địa lí Việt Nam. 2019; 10-21.
[2] Quyết định số 1443/QĐ-TTg ngày 31/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Trà Vinh đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
[3] Niên giám Thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2018.
[4] Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ tiêu
chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.
[5] Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 19/10/2017 của Chủ tịch Hội đồng nhân
dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn
thực hiện các nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
[6] Quyết định số 1600/QĐ–TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.