[1]
Tran, M.H. và Nguyen, H.A. 2021. ASSESSMENT OF CUSTOMER SATISFACTION ON SERVICE QUALITY AT SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOINT STOCK BANK (SHB). TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH; ISSN: 2815-6072; E-ISSN: 2815-6080. 1, 42 (tháng 2 2021), 8–19.