Quay trở lại Chi tiết Bài báo NGHIÊN CỨU NÂNG CAO SỰ PHÂN BỐ ĐỀU CỦA VẬN TỐC DÒNG KHÍ TRONG THIẾT BỊ LẮNG BỤI TĨNH ĐIỆN BẰNG MÔ PHỎNG CFD Tải xuống Tải xuống PDF