CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỚNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Các tác giả

  • Nguyễn Dũng Tâm
  • Trịnh Thanh Nhân

Từ khóa:

hiệu quả kinh doanh, hộ kinh doanh, ROS, tỉ suất lợi nhuận

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Dữ liệu cho nghiên cứu được thu thập thông qua phỏng vấn 150 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Kế Sách, Mỹ Xuyên, thị xã Vĩnh Châu và thành phố Sóc Trăng trong năm 2019. Chỉ số ROS (tỉ suất lợi nhuận/doanh thu) được sử dụng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của hộ. Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng để mô tả thực trạng và hiệu quả kinh doanh của hộ. Hồi quy tuyến tính bội được sử dụng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của hộ. Kết quả phân tích cho thấy rằng, chỉ số ROS trung bình của hộ kinh doanh là 0,07. Các biến: (1) trình độ học vấn, (2) thời gian hoạt động kinh doanh, (3) lượng vốn kinh doanh, (4) điều kiện cơ sở hạ tầng, (5) tiếp cận thị trường, (6) chính sách về thuế, (7) thủ tục hành chính và (8) dịch vụ hỗ trợ đều có mối tương quan thuận với chỉ số ROS.

Tải xuống

Đã Xuất bản

24-Tháng hai-2021

Cách trích dẫn

1.
Nguyen DT, Trinh TN. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỚNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG. tvujs [Internet]. 24 Tháng Hai 2021 [cited 30 Tháng Sáu 2022];1(42):37-46. Available at: http://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/16