Quay trở lại Chi tiết Bài báo NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ SẮT HUYẾT THANH VÀ ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ XÃ HỘI CỦA BỆNH NHÂN NHIỄM HELICOBACTER PYLORI Tải xuống Tải xuống PDF