NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ SẮT HUYẾT THANH VÀ ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ XÃ HỘI CỦA BỆNH NHÂN NHIỄM HELICOBACTER PYLORI

Các tác giả

  • Huỳnh Phương Duy
  • Lý Khánh Linh

Từ khóa:

đặc điểm dân số xã hội, Helicobacter pylori, sắt huyết thanh

Tóm tắt

Nghiên cứu khảo sát giá trị của chỉ số sắt huyết thanh trên bệnh nhân nhiễm khuẩn Helicobacter pylori, từ đó tìm ra mức độ liên
quan giữa chỉ số sắt huyết thanh và các đặc điểm dân số xã hội của bệnh nhân nhiễm Helicobacter pylori tại cơ sở 2 của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Bài báo sử dụng xét nghiệm CLO test và HP CIM để xác định tình trạng nhiễm Helicobacter pylori, đồng thời thu thập phần huyết thanh/huyết liên của bệnh nhân sau quá trình làm test HP CIM để khảo sát chỉ số sắt huyết thanh. Việc quản lí số liệu và phân tích kết quả được thực hiện bằng phần mềm Stata 14.0, kiểm định ANOVA được dùng kiểm định cho 3 trung bình trở lên; kiểm định chi bình phương dùng kiểm định sự khác biệt về tỉ lệ giữa các nhóm. Kết quả cho thấy nồng độ sắt huyết thanh ở nhóm bệnh có giá trị là 59,4±42,1 mg/dL, thấp hơn giá trị sắt huyết thanh ở nhóm chứng là 86,1±32,0 mg/dL (p < 0,001), giá trị sắt huyết thanh ở bệnh nhân nhiễm Helicobacter pylori giảm so với bệnh nhân không bị nhiễm. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng tìm ra được mối liên quan giữa nhóm tuổi và yếu tố địa cư. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p lần lượt là p < 0,001, p = 0,001, p = 0,04 và p = 0,001. 

Tải xuống

Đã Xuất bản

19-Tháng mười-2022

Cách trích dẫn

1.
Huỳnh Phương Duy, Lý Khánh Linh. NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ SẮT HUYẾT THANH VÀ ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ XÃ HỘI CỦA BỆNH NHÂN NHIỄM HELICOBACTER PYLORI. tvujs [Internet]. 19 Tháng Mười 2022 [cited 2 Tháng Tư 2023];11(48):62-8. Available at: http://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/135