Quay trở lại Chi tiết Bài báo COMPLETE REPAIR FOR TETRALOGY OF FALLOT IN CHILDREN: SHORT-TERM OUTCOME IN A SINGLE CENTER Tải xuống Tải xuống PDF