THÀNH PHẦN LOÀI HẢI SẢN TRONG SẢN LƯỢNG NGHỀ LƯỚI RÊ Ở VÙNG BIỂN VEN BỜ VÀ VÙNG LỘNG TỈNH BẾN TRE

Các tác giả

  • Cao Văn Hùng
  • Nguyễn Phước Triệu

Từ khóa:

loài hải sản, nghề lưới rê, tỉnh Bến Tre

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 8/2020 đến tháng 7/2021 tại các bến cá, cảng cá ở tỉnh Bến Tre. Thành phần loài bắt gặp trong
sản lượng nghề lưới rê có chiều dài lớn nhất (Lmax) dưới 15 m được thu thập và phân tích. Kết quả nghiên cứu đã bắt gặp 105 loài thuộc 77 giống và 42 họ hải sản. Trong đó, 45 loài cá đáy (chiếm 42,9%), 21 loài cá nổi (chiếm 20,0%), 18 loài cá rạn (chiếm 17,1%), 14 loài tôm (chiếm 13,3%), 4 loài cua-ghẹ (chiếm 3,8%), 2 loài chân đầu (chiếm 1,9%) và 1 loài sam (chiếm 1,0%). Xét về thành phần sản lượng, họ cá đù (Sciaenidae), họ cá mối (Synodontidae) và họ cá trỏng (Engraulidae) chiếm ưu thế với sản lượng trên 60% tổng sản lượng khai thác của nghề. Xét về các loài có giá trị kinh tế cao, năng suất và sản lượng khai thác cao, cá khoai (Harpadon nehereus), cá đù chẽm (Nibea soldado) và cua xanh (Scylla paramamosain) đóng vai trò là loài kinh tế quan trọng và chiếm tỉ trọng cao trong
tổng thu nhập của nghề.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-Tháng chín-2022

Cách trích dẫn

1.
Cao Văn Hùng, Nguyễn Phước Triệu. THÀNH PHẦN LOÀI HẢI SẢN TRONG SẢN LƯỢNG NGHỀ LƯỚI RÊ Ở VÙNG BIỂN VEN BỜ VÀ VÙNG LỘNG TỈNH BẾN TRE. tvujs [Internet]. 5 Tháng Chín 2022 [cited 4 Tháng Mười 2022];1(47):92-9. Available at: http://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/127