CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Các tác giả

  • Ngô Anh Duy
  • ngoanhduy@tvu.edu.vn
  • Thạch Thị Đa Linh

Từ khóa:

Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh, chất lượng cuộc sống, đái tháo đường type 2, điều trị ngoại trú

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh đái tháo đường type 2 điều
trị ngoại trú tại Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh năm 2021. Phương pháp nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 200 người bệnh đái tháo đường type 2 đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh. Nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi phỏng vấn trực tiếp để thu thập số liệu. Việc quản lí số liệu và phân tích kết quả được thực hiện bằng phần mềm SPSS 20.0, sử dụng kiểm định Krustal Wallis và Mann Whitney để xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người bệnh đái tháo đường type
2. Kết quả cho thấy điểm chất lượng cuộc sống chung của người bệnh đái tháo đường là 62,10 ± 7,31, tương đương với chất lượng cuộc sống của người bệnh ở mức trung bình khá. Kết quả cũng cho thấy điểm số trung bình chất lượng cuộc sống với các nhóm tuổi, nghề nghiệp, thời gian mắc bệnh, bệnh lí khác kèm theo, biến chứng của người bệnh có mối liên quan với nhau. Sự khác
biệt này có ý nghĩa thống kê với p lần lượt là p < 0,001, p = 0,001, p = 0,039, p = 0,007, p = 0,008. Ngoài ra, bài báo chưa tìm thấy sự khác biệt về điểm trung bình chất lượng cuộc sống các nhóm giới tính, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, bảo hiểm y tế, kinh tế hộ gia đình, người đang sống cùng, BMI, chỉ số đường huyết, phương pháp điều trị.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-Tháng chín-2022

Cách trích dẫn

1.
Ngô Anh Duy, ngoanhduy@tvu.edu.vn, Thạch Thị Đa Linh. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH. tvujs [Internet]. 5 Tháng Chín 2022 [cited 4 Tháng Mười 2022];1(47):68-76. Available at: http://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/124