FACTORS AFFECTING QUALITY OF LIFE OF PERSONS WITH TYPE 2 DIABETES OUTCOME TREATMENT AT TRA VINH UNIVERSITY HOSPITAL

Main Article Content

Duy Anh Ngo
Ngoc Ngoan Nguyen Thi
Linh Da Thach Thi

Abstract

The study aimed to determine the factors affecting the quality of life of patients with type 2 diabetes treated as outpatients at Tra Vinh University Hospital in 2021. The crosssectional study includes data from over 200 people with type 2 diabetes who are being treated as outpatients at Tra Vinh University Hospital. The study used direct interviews to collect data. The study managed and analyzed data using SPSS 20.0 software and the Kruskal Wallis and MannWhitney test to identify factors affecting the life quality of patients with type 2 diabetes. The
results show that the overall quality of life score of diabetic patients is 62.10 ± 7.31, equivalent to the average quality of life of patients with diabetes. The results also show that the average quality of life score for participants are connected with factors including age groups, occupation, duration of disease, other comorbidities, and complications in patients. This difference is statistically significant with p < 0.001, p = 0.001,
p = 0.039, p = 0.007, p = 0.008, respectively. In addition, the study did not find any difference in the mean quality of life scores by gender, education level, marital status, health insurance, household economy, people living with, BMI, glycemic index, and treatment methods.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ngo, D., Nguyen Thi, N. N. and Thach Thi, L. D. (2022) “FACTORS AFFECTING QUALITY OF LIFE OF PERSONS WITH TYPE 2 DIABETES OUTCOME TREATMENT AT TRA VINH UNIVERSITY HOSPITAL”, TRA VINH UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE; ISSN: 2815-6072; E-ISSN: 2815-6099, 1(47), pp. 68-76. doi: 10.35382/tvujs.1.47.2022.927.
Section
Articles

References

[1] International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 9th ed; 2019.
[2] Huynh Van Loc. Factors related to health-related
quality of life among older adults with type 2 diabetes
mellitus in Can Tho, Viet Nam [Master thesis]. Thai
Lan: Buphara University; 2015.
[3] International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 8th ed; 2017.
[4] Nguyễn Thanh Sơn. Chất lượng cuộc sống và hiệu
quả giải pháp, quản lí chăm sóc người bệnh đái tháo
đường type 2 tại nhà, tỉnh Thái Bình [Luận án Tiến
sĩ]. Trường Đại học Y – Dược Thái Bình; 2017.
[5] Nguyễn Thị Anh, Nguyễn Ngọc Diễm, Nguyễn Minh
Thư. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống
của người bệnh đái tháo đường type 2 – Nghiên cứu
bệnh nhân khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa
Mỹ Phước. Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một.
2020;6(49): 89–96.
[6] Nguyễn Thành Lộc, Dương Bửu Lộc, Lê Ánh Nguyệt.
Khảo sát chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân đái tháo
đường bằng bộ câu hỏi Short-Form 36 tại Bệnh viện
Tim mạch thành phố Cần Thơ năm 2018. Tạp chí Nội
tiết và Đái tháo đường. 2020;42: 19–25.
[7] Lê Vỏ Thanh Thảo. Chất lượng cuộc sống và một số
yếu tố liên quan của bệnh nhân đái tháo đường type
2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh
năm 2018 [Khóa luận Tốt nghiệp]. Trường Đại học
Trà Vinh; 2018.
[8] Bùi Bảo Duy. Đánh giá chất lượng cuộc sống của
bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại thành phố Trà
Vinh năm 2019 [Luận văn Tốt nghiệp]. Trường Đại
học Trà Vinh; 2019.
[9] Javanbakht M., Abolhasani F., Mashayekhi
A., Baradaran H. R., Jahangiri noudeh Y.
Health related quality of life in patients
with type 2 diabetes mellitus in Iran: a
national survey. PLoS ONE. 2012;7(8): e44526.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0044526.
[10] Ali Gholami. Quality of Life in Patients with type
2 Diabetes: Application of WHOQoL-BREF Scale.
Shiraz E-Medical Journal. 2013;14(3): 162–171.
[11] Cục Y tế dự phòng và Bộ Y tế. Ngày sức khỏe
thế giới năm 2016 – Dự phòng và kiểm soát bệnh
đái tháo đường. Hà Nội: Bộ Y tế. 2016. Truy cập
từ http://vncdc.gov.vn/vi/phong-chong-benh-khonglay-nhiem/906/ngay-suc-khoe-the-gioi-nam-2016-duphong-va-kiem-soat-benh-dai-thao-duong [Ngày truy
cập: 01/05/2021].
[12] Bộ Y tế. Báo động tới năm 2045, Việt
Nam có khoảng 6,3 triệu người mắc ĐTĐ.
Hà Nội: Bộ Y Tế. 2020. Truy cập từ:
https://moh.gov.vn/chuong-trinh-muc-tieu-quocgia/-/asset_publisher/7ng11fEWgASC/content/baoong-toi-nam-2045-viet-nam-co-khoang-6-3-trieunguoi-mac–1 [Ngày truy cập: 25/03/2021].
[13] Nguyễn Thị Bích Hải. Chất lượng cuộc sống người
bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại
Trung tâm Y tế Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 2018 và một số
yếu tố liên quan [Luận văn Thạc sĩ]. Trường Đại học
Y Hà Nội; 2018.