COMPARING THE FINANCIAL EFFICIENCY OF TRADITIONAL VERSUS ORGANIC RICE FARMING IN TIEU CAN DISTRICT, TRA VINH PROVINCE, VIETNAM

Main Article Content

Thai Hoa Dang

Abstract

This study aimed to analyze the  financial efficiency, determine influencing factors and propose solutions to developing organic rice farming models. The results showed that while it requires farmers to have more production experience and education, organic rice farming has advantages in producing more per land area with lower production costs and more stable product output. The lack of labor and tools for mechanization were the main difficulties of using this model. The average profit per crop of the organic rice model was
1,768,000 VND/1,000 m2/crop, approximately 530,300 VND/1,000 m2/crop higher than the traditional rice model. Regression analysis results showed that the financial performance of the two models was affected by the educational level of farmers and types of costs such as fertilizers, pesticides and labor. Production experience of farmers also influences the efficiency of the organic rice production model, while factors related
to seed and selling price affect the efficiency of the traditional rice production model.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Dang, T. (2022) “COMPARING THE FINANCIAL EFFICIENCY OF TRADITIONAL VERSUS ORGANIC RICE FARMING IN TIEU CAN DISTRICT, TRA VINH PROVINCE, VIETNAM”, TRA VINH UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE; ISSN: 2815-6072; E-ISSN: 2815-6099, 1(47), pp. 1-10. doi: 10.35382/tvujs.1.47.2022.920.
Section
Articles

References

[1] Cục Trồng trọt. Hiện trạng và định hướng sản xuất
nông nghiệp hữu cơ trong lĩnh vực trồng trọt. Trong:
Hội nghị Bàn giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. 2017.
[2] Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh. Niên giám Thống kê.
Nhà Xuất bản Thống kê; 2020.
[3] Nguyễn Tiến Dũng, Lê Khương Ninh. Các yếu tố ảnh
hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của
nông hộ ở thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ. 2015;36: 116–125.
[4] Phạm Lê Thông. Hiệu quả kỹ thuật và kinh tế của
vụ lúa Đông Xuân ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp
chí Nghiên cứu Kinh tế. 2011;9: 34–42.
[5] Khổng Tiến Dũng. Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi
sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại Đồng bằng sông
Cửu Long: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Vĩnh Long
và các ngụ ý chính sách. Tạp chí Khoa học Đại học
Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Kinh tế và Quản trị
Kinh doanh. 2020b;17(1): 5–18
[6] Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thị Hoa Sen, Lê Văn Nam,
Lê Việt Linh, Phan Thị Thanh Nhàn, Ngô Thị Thùy
Trang và cộng sự. Ứng dụng mô hình EFA trong phân
tích yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sản xuất lúa hữu
cơ của nông dân: Trường hợp tại tỉnh Quảng Trị và
Thừa Thiên-Huế. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển
nông thôn. 2020;16: 117–125.
[7] Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Viết Tuân, Cao Thị
Thuyết, Nguyễn Thiện Tâm, Nguyễn Xuân Cảnh, Lê
Văn Nam, Lê Việt Linh. Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa
hữu cơ theo hợp đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế: trường
hợp nghiên cứu ở xã Phú Lương. Tạp chí Khoa học
Nông nghiệp Việt Nam. 2020;18(8): 553–561.
[8] Hồ Thị Thanh Sang, Lê Văn Gia Nhỏ. Yếu tố ảnh
hưởng đến quyết định tham gia sản xuất lúa hữu cơ
trong hệ thống canh tác lúa - tôm tại tỉnh Trà Vinh.
Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam.
2018;7: 37–43.
[9] Nguyễn Vũ Trâm Anh, Võ Thanh Trúc, Đặng
Thị Thúy An. Giải pháp nâng cao hiệu quả
sản xuất lúa hữu cơ trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Long. Tạp chí Công Thương. 2021. Truy cập từ:
https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/giai-phap-nangcao-hieu-qua-san-xuat-lua-huu-co-tren-dia-ban-tinhvinh-long-84775.htm [Ngày truy cập: 14/1/2022].
[10] Sơn Thị Thanh Nga, Phạm Thị Phương Thúy, Nguyễn
Hồng Ửng, Ngô Thanh Trắc, Trần Thị Thảo Đang. So
sánh hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất lúa truyền
thống và mô hình sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống
tôm - lúa tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Tạp
chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam.
2021;07(128): 86–93.
[11] Nguyễn Quốc Nghi, Bùi Văn Trịnh. Yếu tố ảnh hưởng
đến thu nhập của người dân tộc thiểu số ở Đồng bằng
sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học
Cần Thơ. 2011;18a :240–250.
[12] Abdulai A, Huffman W. Structural adjustment and
economic efficiency of rice farmers in Northern
Ghana. Economic Development and Cultural Change.
2000;48: 503–520.
[13] Simar L, Wilson P. W. Estimation and Inference
in Two-Stage, SemiParametric Models of Production
Processes. Journal of Econometrics. 2007;136: 31–64.