TACTIC TO IMPROVE THE PROVINCIAL COMPETITIVENESS INDEX (PCI)

Main Article Content

Son Hoang Trinh

Abstract

This study examines the data of the Provincial Competitiveness Index (PCI) from 2006 to 2020 to look for the causes of its changes in the 63 provinces and central cities of Vietnam. The data processing methods are descriptive statistics, comparative analysis and metaanalysis. The results show a certain confusion in the practice of implementing PCI scores improvements in some provinces. Thereby, the study suggests a tactic of using PDCA and SWOT mod els to design the implementation processes and prioritize the high-weighted component indexes to quickly improve PCI scores, motivating and strengthening the remaining component indexes.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Trinh, S. (2022) “TACTIC TO IMPROVE THE PROVINCIAL COMPETITIVENESS INDEX (PCI)”, TRA VINH UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE; ISSN: 2815-6072; E-ISSN: 2815-6099, 1(47), pp. 11-20. doi: 10.35382/tvujs.1.47.2022.919.
Section
Articles

References

[1] Đinh Phi Hổ, Lê Ngọc Uyển, Lê Thị Thanh Tùng.
Kinh tế phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà
Xuất bản Thống kê; 2009.
[2] Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và
Công nghệ. Tìm hiểu về Báo cáo năng
lực cạnh tranh toàn cầu; 2022. Truy cập
từ https://ipvietnam.gov.vn/web/guest/chuongtrinh-phat-trien-tai-san-tri-tue/-
/asset_publisher/vTLYJq8Ak7Gm/content/timhieu-ve-bao-cao-nang-luc-canh-tranh-toancau-global-competitiveness-report-gcr-
?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fchuong-trinhphat-trien-tai-san-tri-tue&inheritRedirect=true [Ngày
truy cập: 30/5/2022].
[3] VCCI-USAID. Sổ tay hướng dẫn sử dụng kết quả
điều tra Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; 2018.
Truy cập từ https://pcivietnam.vn/an-pham/so-tayhuong-dan-su-dung-ket-qua-dieu-tra-chi-so-nangluc-canh-tranh-cap-tinh-pci-ct53 [Ngày truy cập:
15/12/2021].
[4] PAPI. Về PAPI; 2020. Truy cập từ
https://papi.org.vn/ve-papi/ [Ngày truy cập:
15/12/2021].
[5] Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông
nghiệp Nông thôn. Từ PCI đến PFI; 2011. Truy cập
từ https://ipsard.gov.vn/news/newsdetail.asp?targetID
=4989#_ftnref1 [Ngày truy cập: 15/12/2021].
[6] VCCI-USAID. Thực tiễn tốt trong điều hành kinh
tế nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đầu
tư; 2013. Truy cập từ https://pcivietnam.vn/anpham/thuc-tien-tot-trong-dieu-hanh-kinh-te-nhamcai-thien-moi-truong-kinh-doanh-va-dau-tu-ct46
[Ngày truy cập: 15/12/2021].
[7] VCCI-USAID. Kinh nghiệm xây dựng bộ chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và huyện thị
(DDCI); 2019. Truy cập từ https://pcivietnam.vn/anpham/kinh-nghiem-xay-dung-bo-chi-so-nang-luccanh-tranh-cap-so-nganh-va-huyen-thi-ddci-ct48
[Ngày truy cập: 15/12/2021].
[8] Phan Nhật Thanh. Nghiên cứu nâng cao chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương
[Luận án Tiến sĩ]. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;
2011.
[9] Nguyễn Xuân Quang và cộng sự. Nghiên cứu đề
xuất các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh
tranh của Hải Phòng đến năm 2020; 2016. Truy cập
từ https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/6942/nghiencuu-de-xuat-cac-giai-phap-nang-cao-chi-so-nang-luccanh-tranh-pci-cua-hai-phong-den-nam-2020.aspx
[Ngày truy cập: 15/12/2021].
[10] Trần Anh Tuấn, Vũ Ngọc Anh, Phan Thị Xuân
Diệu, Vương Tịnh Mạch, Khiếu Văn Công, Nguyễn
Thị Bảo Khánh và cộng sự. Giải pháp nâng
cao năng lực cạnh tranh thông qua nâng cao
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của
Thành phố Hồ Chí Minh; 2017. Truy cập từ
http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/coche-chinh-sach [Ngày truy cập: 15/12/2021].
[11] Nguyễn Quyết Thắng, Trần Phương Nam.
Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh của tỉnh Bình Phước; 2020. Truy cập từ
https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nang-cao-chiso-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-pci-cua-tinh-binhphuoc-70429.htm [Ngày truy cập: 15/12/2021].
[12] Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Kế hoạch triển
khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Cổng
thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu; 2021. Truy cập
từ https://baclieu.gov.vn/vi/vbcddhcubndt [Ngày truy
cập: 15/12/2021].
[13] Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Chỉ thị
về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh (PCI) năm 2021; 2021. Truy cập từ
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/chi-thi-14-ctubnd-ha-noi-nang-cao-chi-so-nang-luc-canh-tranhcap-tinh-2021-203061-d2.html [Ngày truy cập:
15/12/2021].
[14] Nguyễn Thị Kim Thúy. Nguyên lý thống kê. Thành
phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Thống kê; 2009.
[15] VCCI-USAID. Tổng hợp dữ liệu PCI. Truy cập
từ https://pcivietnam.vn/du-lieu-pci [Ngày truy cập:
15/12/2021].
[16] Masato Inada (Nguyễn Thị Mai dịch). PDCA chuyên
nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Công
Thương; 2019.
[17] Isocert. PDCA là gì ?, Quy trình PDCA trong
hệ thống quản lý chất lượng. Truy cập từ
https://isocert.org.vn/pdca-la-gi [Ngày truy cập:
15/12/2021].
[18] Nguyễn Thị Liên Diệp. Quản trị học. Thành phố Hồ
Chí Minh: Nhà Xuất bản Lao động – Xã hội; 2008.