CHANGES IN TRADITIONAL MARRIAGE OF KHMER PEOPLE IN THE SOUTH OF VIETNAM (A CASE STUDY IN TRI TON DISTRICT, AN GIANG PROVINCE)

Main Article Content

Ha Thai Ngoc Nguyen
Linh Duy Ta

Abstract

The article mentions changes in concept of Southern Khmer marriage from 1980s to present in the aspects of conception, marriage rules, the right to decide on marriage, criteria for choosing a partner, the registration of marriage and divorce. This change has not lost the traditional values of the ethnic group but has had an impact on traditional culture in both positive and negative directions. On the positive side, the change gradually increases the voluntary marriages, reduces the inbreeding, the child marriage in ethnic minority areas, as well as increases the solidarity, the harmony between ethnic groups, and also enriches the traditional culture of the ethnic group,. . . . On the other hand, the marriage of the Khmer people today also meets current unavoidable inadequacies. Specifically, some new cultural features are not suitable for the Khmer to absorb from outside into marriage such as new concepts of chastity, pre-marital sex, pre-marital cohabitation, separation and divorce inherently brings negative effects on social life.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nguyen, H. and Ta, L. (2021) “CHANGES IN TRADITIONAL MARRIAGE OF KHMER PEOPLE IN THE SOUTH OF VIETNAM (A CASE STUDY IN TRI TON DISTRICT, AN GIANG PROVINCE)”, TRA VINH UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE; ISSN: 2815-6072; E-ISSN: 2815-6099, 1(45), pp. 54-68. doi: 10.35382/18594816.1.45.2021.846.
Section
Articles

References

[1] Sở Nội vụ tỉnh An Giang. Báo cáo về Thực trạng
kinh tế – xã hội của các dân tộc thiểu số ở An Giang năm 2015; 2015.
[2] Lê Hương. Người Việt gốc Miên; 1969.
[3] Viện Văn hóa. Văn hóa người Khmer vùng đồng bằng
sông Cửu Long. Hà Nội: Nhà Xuất bản Văn hóa dân
tộc; 1993.
[4] Sôrya. Lễ hội Khmer Nam Bộ. Hà Nội: Nhà Xuất bản
Văn hóa dân tộc; 1988.
[5] Sơn Phước Hoan (chủ biên). Các lễ hội truyền thống
của đồng bào Khmer Nam Bộ. Hà Nội: Nhà Xuất bản
Giáo dục; 1998.
[6] Trần Văn Bính (chủ biên). Văn hóa các dân tộc Tây
Nam Bộ, thực trạng và những vấn đề đặt ra. Hà Nội:
Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia; 2004.
[7] Vương Xuân Tình, Vũ Đình Mười (đồng chủ biên).
Quan hệ dân tộc xuyên quốc gia ở Việt Nam, nghiên
cứu tại vùng Nam Bộ. Hà Nội: Nhà Xuất bản Khoa
học Xã hội; 2016.
[8] Đặng Thị Kim Oanh. Hôn nhân của người Khmer
ở Đồng bằng sông Cửu Long [Luận văn Thạc sĩ].
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 2002; 45.
[9] Nguyễn Khắc Cảnh, Đặng Thị Kim Oanh. Nhân học
về thân tộc, dòng họ, hôn nhân và gia đình. Thành
phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh; 2015.
[10] Lan Thai Huynh Phuong. Making Families across the
Ethnic Divide: Khmer-Kinh Intermarriage in Vietnam
[Master Thesis]. The Australian National University;
2015.
[11] Nhiều tác giả. Phát triển giáo dục vùng dân tộc
Khmer Nam Bộ. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất
bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 2003.
[12] Sang Sết. Phong tục, lễ nghi và tranh ký tự dân tộc
Khmer Nam Bộ. Hà Nội: Nhà Xuất bản Văn hóa dân
tộc; 2012.
[13] Ủy ban Dân tộc, Irish Aid & UNDP. Tổng quan thực
trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số (Tài
liệu lưu hành nội bộ). Hà Nội; 2017.
[14] Hội Nghiên cứu Đông Dương. Địa chí tỉnh Châu Đốc.
Sài Gòn: Nhà in L. Ménard; 1902.
[15] Võ Văn Sen. Một số vấn đề cấp bách trong quá trình
công nghiệp hóa – hiện đại hóa của người Khmer ở
đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố Hồ Chí Minh:
Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 2010.