TRA VINH YOUTH TO JOINING THE ARMED FORCES IN THE SOUTHWEST BORDER DEFENSE WAR OF VIETNAM FROM 1975 - 1979

Main Article Content

Rang Ngoc Lam

Abstract

The Southwest border defense war (1975 – 1979) was the proof for the righteous value of the Vietnamese people willing to defeat the aggressive war of Khmer Rouge and not afraid to sacrifice their losses to help the Cambodian people to escape genocide. The youth of Vietnam has devoted their youth, they have been willing to fight invading enemies to protect the sovereignty and territorial integrity of the Country. The article summarizes the progress of the Southwest border war of Vietnam and the contributions of Tra Vinh youth in the armed forces to fight for the defense of the Country.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Lam, R. (2021) “TRA VINH YOUTH TO JOINING THE ARMED FORCES IN THE SOUTHWEST BORDER DEFENSE WAR OF VIETNAM FROM 1975 - 1979”, THE SCIENTIFIC JOURNAL OF TRA VINH UNIVERSITY; ISSN: 2815-6072; E-ISSN: 2815-6099, 1(43), pp. 19-22. doi: 10.35382/18594816.1.43.2021.837.
Section
Articles

References

[1] Bộ Quốc phòng. Lịch sử Cục Tác chiến (1945-2005).
Nhà Xuất bản Quân đội Nhân dân; 2004.
[2] Giang Hà. Đại tướng Lê Trọng Tấn và chiến trường
biên giới Tây – Nam. Tạp chí Xưa và Nay. 2017; 481.
[3] Hồ Sơn Đài. Lực lượng vũ trang Quân khu 7 chiến
đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc (1977-
1979). Trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học ‘Một số vấn
đề chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam’.
2018; Hội Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh và Trường
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố
Hồ Chí Minh.
[4] Đinh Quang Hải. Từ cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
ở biên giới Tây - Nam rút ra một số vấn đề đối với sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trong
Kỷ yếu Hội thảo khoa học ‘Một số vấn đề chiến tranh
bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam’. 2018; Hội Lịch
sử Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Khoa
học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.
[5] Đảng ủy – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh. Lịch
sử Lực lượng vũ trang tỉnh Trà Vinh (1975-2020). Hà
Nội: Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân. 2021.
[6] Hà Minh Hồng. Đặc điểm của chiến tranh bảo vệ Tổ
quốc ở biên giới Tây - Nam. Trong Kỷ yếu Hội thảo
khoa học ‘Một số vấn đề chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
ở biên giới Tây Nam’. 2018; Hội Lịch sử Thành phố
Hồ Chí Minh và Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.
[7] Chhay Yiheng. Kỷ yếu cựu chuyên gia Việt Nam giúp
Campuchia. 2007. Hà Nội: Nhà Xuất bản Giao thông
Vận tải.
[8] Trần Ngọc Long. Góp phần nhận diện một cuộc chiến
tranh. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam; 2017.
[9] Vũ Dương Ninh. Vài suy nghĩ về chế độ diệt chủng
Khmer Đỏ. Trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học ‘Một số
vấn đề chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây
Nam’. 2018; Hội Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh
và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Thành phố Hồ Chí Minh.