INFLUENCE OF DRYING TEMPERATURE ON QUALITY OF NONI FRUIT (Morinda Citrifolia L.)

Main Article Content

Phung Kim Nguyen
Hien Thi Nguyen

Abstract

The study aims at identifying the effects of drying temperature on quality of Noni fruit, which is grown in Tra Vinh Province. The experiment was arranged according to drying temperature 60oC, 70oC, 80oC, 90oC when the humidity reached 8%. The total polyphenol content and antioxidant capacity of noni were observed. The results showed that the total polyphenol content at the temperatures was 53.53 mg GAE per 100 g dry matter; 57.17 mg GAE/100 g dry matter; 51.73 mg GAE/100 g dry matter; 52.34 mg GAE/100 g dry matter. The samples at 70oC was found with the highest antioxidant  activity (21%) and decreased with increasing drying temperature.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nguyen, P. and Nguyen, H. (2022) “INFLUENCE OF DRYING TEMPERATURE ON QUALITY OF NONI FRUIT (Morinda Citrifolia L.)”, THE SCIENTIFIC JOURNAL OF TRA VINH UNIVERSITY; ISSN: 2815-6072; E-ISSN: 2815-6099, 1(43), pp. 67-72. doi: 10.35382/18594816.1.43.2021.821.
Section
Articles

References

[1] Đỗ Tất lợi. Những cây thuốc và vị thuốc việt Nam. Nhà Xuất bản Y học; 1999.
[2] Scot C. Nelson. Morinda citrifolia (noni). Species
Profilies for Pacific Island Agroforestry (traditional tree initiative). 2006; 4.
[3] BS Thorat, AR Kambale, KM Patil. Noni fruit crop
is a versatile medicinal plant. Journal of Medicinal
Plants Studies. 2017;5(5): 247-249.
[4] Solomon N. Liquid Island NONI (Morinda citrifolia).
Woodland Pulishing Pleasant Grove, USA; 1998.
[5] Shilpi G, Sabrina C, Nissreen A. Effects of different
drying temperatures on the moisture and phytochemical constituents of Edible Irish Brown Seaweed. LWT
– Food Science and Technology. 2011;44(5): 1266–
1272.
[6] Abhay S.M, Hii C.L, Law C.L, Suzannah S, Djaeni
M. Effect of hot-air drying temperature on the
polyphenol content and the sensory properties of
cocoa beans. International Food Research Journal. 2016;23(4): 1479–1484.
[7] Sandra SagrinM, Chong G.H. Effects of drying temperature on the chemical and physical properties of
Musa acuminata Colla (AAA Group) leaves. Industrial Crops & Products. 2013;45: 430–434.
[8] Jin Dai, Russell J. Mumper. Plant Phenolics: Extraction, Analysis and Their Antioxidant and Anticancer
Properties. Molecules. 2010;15: 7313–7352.
[9] Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuyển tập
tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam, Tập V: Tiêu chuẩn
rau quả (xác định độ ẩm theo TCVN 4415:1987; Xác
định hàm lượng Cellulose theo TCVN 4590:1988;
Xác định hàm lượng protein theo TCVN 9936:2013). Hà Nội; 2005.
[10] Folin O, Ciocalteu V. On tyrosine and tryptophane
determination in proteins. The Journal of Biological
Chemistry. 1927;27: 627–650.
[11] Quang-Vinh Nguyen, Jong-Bang Eun. Antioxidant
activity of solvent extracts from Vietnamese medicinal plants. Journal of Medicinal Plants Research.
2011;5(13): 2798–2811.
[12] Trịnh Thanh Tâm, Nguyễn Quốc Cường, Từ Phan
Nam Phương, Đống Thị Anh Đào. Nghiên cứu ảnh
hưởng của điều kiện sấy đối lưu đến thành phần dinh
dưỡng của bột nấm mèo Auricularia auricula-judae.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 2011;49(6A): 176–182.
[13] Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng. Công nghệ chế
biến thủy sản, tập 2. Hà Nội: Nhà Xuất bản Nông
nghiệp; 1990.
[14] Lưu Duẩn, Lê Bạch Tuyết, Hà Văn Thuyết, Nguyễn
Đình Thưởng, Ngô Hưu Hợp, Nguyễn Duy Thịnh và
cộng sự. Các quá trình công nghệ cơ bản trong sản
xuất thực phẩm. Hà Nội: Nhà Xuất bản Giáo dục;
1996.
[15] Alachaher FZ, Dali S, Dida N, Krouf D. Comparison of phytochemical and antioxidant properties of
extracts from flaxseed (Linum usitatissimum) using different solvents. International Food Reseach.
2018;25(1): 75-82.
[16] Bahadauria P, Aora B, Vimal B, Kulshrestha A. In
vitro antioxidant activity of Coccinia grandis root
extracts. Indo Global Journal of Pharmaceutical Sciences. 2012;2(3): 230-8.
[17] M. Planinic, B. Aliakbarian, P. Perego, K. Gregani ´ c, ´
S. Tomas, A. Bucic-Koji ´ ca. Influence of Temperature ´
and Drying Time on Extraction Yield of Phenolic Compounds from Grape Pomace Variety “Portogizac”. Chem. Biochem. Eng. Q.. 2015;29(3): 343–350.
[18] Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Minh Hiếu, Trịnh
Xuân Cảnh, Nguyễn Ngọc Hữu. Ảnh hưởng của nhiệt
độ sấy đến hàm lượng polyphenol tổng số và khả
năng kháng oxy hóa của đài hoa bụp giấm (Hibiscus
sabdariffa L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học An
Giang. 2014;4(3): 74–78.
[19] Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Hải Đăng, Phan Thị
Kiều Nhi. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian sấy
đến chất lượng bột bí đỏ Cucurbita pepo. Tạp chí Đại
học Công nghiệp. 2015;2(19): 101–107.
[20] Eric Wei Chiang Chan, Phui Yan Lye, Lea Ngar
Tan, Suit Ying Eng, Yuen Ping Tan, Zhiew Cheng
Wong. Effects of drying method and particle size
on the antioxidant properties of leaves and teas of
Morus alba, Lagerstroemia speciosa and Thunbergia
laurifolia. Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly. 2012;18(3): 465–472.