EFFICIENCY OF KILLING ON Vibrio parahaemolyticus IN WATER FROM SHRIMP CULTURED POND OF THE EXTRACTS FROM SAKAE NAA SEED (Combretum quadrangulare)

Main Article Content

Trang Cong Nguyen

Abstract

This study was carried out to determine the bactericidal effect of the sakae  naa’s seed extract. The experiment selected concentrations of 17, 20, 23 and 26 mL/L of seed extract per liter of water to assess resistance on Vibrio parahaemolyticus, and BKC chemical (concentration of 0.5 mg/L) was chosen control treatments. The results showed that the killing ability on V. parahaemolyticus of the extract from sakae naa’s seed has gradually increased with the rising-concentration and the period of 2-10 hours after using. At a concentration of 26 mL/L, the extract of seeds gave the highest abilities to kill V. parahaemolyticus (93.8%) at 2 hours and 95.9% at 10 hours after using. In contrast, killing abilities on V. parahaemolyticus of BCK were highest at 2 hours after using (96.1%) and gradually decreased by time to time. The extracts from the seeds of sakae naa (at 26 mL/L of concentration) gave the killing ability on V. parahaemolyticus was equivalent to those of BKC at 0.5 mg/L of concentration.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nguyen, T. (2022) “EFFICIENCY OF KILLING ON Vibrio parahaemolyticus IN WATER FROM SHRIMP CULTURED POND OF THE EXTRACTS FROM SAKAE NAA SEED (Combretum quadrangulare)”, THE SCIENTIFIC JOURNAL OF TRA VINH UNIVERSITY; ISSN: 2815-6072; E-ISSN: 2815-6099, 1(43), pp. 58-66. doi: 10.35382/18594816.1.43.2021.820.
Section
Articles

References

[1] VASEP (Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu
Thủy sản Việt Nam). Tổng quan ngành
thủy sản Việt Nam; 2020. Truy cập từ:
http://vasep.com.vn/1192/OneContent/tong-quannganh.htm [Ngày truy cập 15/08/2020].
[2] Lightner DV, Redman RM, Pantoja CR, Noble BL,
Tran L. Early mortality syndrome affects shrimp in
Asia (40). Global Aquaculture Advocate; 2012.
[3] Cao Thành Trung, Nguyễn Văn Hảo, Lê Hồng Phước.
Thực trạng sử dụng thuốc hóa chất và chế phẩm sinh
học trong ao nuôi thâm canh, vấn đề tôm bệnh trên
diện rộng và các mô hình trang trại ở Mỹ Thanh,
Sóc Trăng. Trong Kỉ yếu Báo cáo Hội nghị Khoa
học Thủy sản Toàn quốc lần thứ IV. 2011; Trường
Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
[4] Nguyễn Công Tráng, Ngô Thị Kim Cúc, Phan Ngọc
Thịnh. Khảo sát tính kháng khuẩn Vibrio parahaemolyticus của dịch trích từ cây trâm bầu (Combretum quadrangulare). Tạp chí Khoa học Trường Đại
học An Giang. 2018;19(1): 1–6.
[5] Triệu Thanh Hằng, Nguyễn Công Tráng, Cao Tuấn
Đức, Lê Thị Thúy Vy. Nghiên cứu khả năng kháng
một số loại vi khuẩn gây bệnh trên động vật thủy sản
bằng dịch trích từ lá và hạt cây trâm bầu (Combretum
quadragulare) trong điều kiện in vitro. Tạp chí Khoa
học Trường Đại học Cần Thơ. 2018;54(2): 151–157.
[6] Chaweepack T, Muenthaisong B, Chaweepack S,
KameiK. The potential of galangal (Alpinia galanga
Linn.) extract against the pathogens that cause white
feces syndrome and acute hepatopancreatic necrosis
disease (AHPND) in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei). International Journal of Biology.
2015;7(3): 8–17.
[7] Đặng Thị Lụa, Lại Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thanh Hải.
Tác dụng diệt khuẩn của dịch chiết lá sim và hạt sim
(Rhodomyrtus tomentosa) đối với vi khuẩn gây bệnh
hoại tử cấp trên tôm nuôi nước lợ. Tạp chí Khoa học
và Phát triển. 2015;7: 1101–1108.
[8] Hồng Mộng Huyền, Võ Tấn Huy, Trần Thị Tuyết Hoa.
Hoạt tính kháng khuẩn của một số cao chiết thảo dược
kháng vi khuẩn gây bệnh ở tôm nuôi. Tạp chí Khoa
học Trường Đại học Cần Thơ. 2018;54(2): 143–150.
[9] Nguyễn Thị Diễm Phương, Trần Phạm Vũ Linh, Bùi
Thị Thanh Tịnh, Bùi Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Yến
Nhi, Ngô Huỳnh Phương Thảo. Khảo sát một số thảo
dược kháng Vibrio parahaemolyticus pVPA3-1 gây
bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm nuôi. Tạp chí
Khoa học – Công nghệ Thủy sản. 2019;3: 107–114.
[10] Dodia DA, Patel IS, Pathak AR. Antifeedant properties of some indigenous plant extracts against larvae
of Helicoverpa armigera. Pestology. 1995;19: 21–22.
[11] Rajiv R, Singh RK, Jash SK, Sarkar A, Gorai,
D. Combretum quadrangulare (Combretaceae): Phytochemical Constituents and Biological activity.
Indo American Journal of Pharmaceutical Research. 2014;4(11): 5266–5299.
[12] Nantachit K, Roongjang S. Anti-mycobacterium
and anti-cancer activities of combretin, an isolated
steroidal alkaloid from the seeds of Combretum quadrangulare Kurz. Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2016;4: 88–98.
[13] Đái Thị Xuân Trang, Võ Thị Tú Anh. Khảo sát hoạt
tính kháng khuẩn của dịch chiết cỏ mực (Eclipta
alba) đối với vi khuẩn được phân lập từ ruột tôm sú
(Penaeus monodon). Tạp chí Sinh học. 2015;37(1se):
261–266.