LABOR AND PRODUCTION PROCESSES OF THE VIETNAMESE ETHNIC GROUP AS REFLECTED IN THE CHARACTERISTICS OF GEOGRAPHICAL NAMES IN SOC TRANG PROVINCE

Main Article Content

Ca Minh Nguyen

Abstract

By using the theories of cultural linguistics, cultural regions as well as the methods of fieldwork, interdisciplinary research, this research aims to decipher the linguistic features which reflect the labor and production processes of the Vietnamese ethnic group through geographical names in Soc Trang Province. Among those characteristics, it could be mentioned: geographical names that reflect the names of craft villages; geographical names that reflect the names of animals and plants; geographical names that reflect natural phenomena, colors, etc. This is the result of the process of contact  and awareness of ethnic groups in general and the Vietnamese people during the process of community settlement and discovery in new lands.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nguyen, C. (2022) “LABOR AND PRODUCTION PROCESSES OF THE VIETNAMESE ETHNIC GROUP AS REFLECTED IN THE CHARACTERISTICS OF GEOGRAPHICAL NAMES IN SOC TRANG PROVINCE”, THE SCIENTIFIC JOURNAL OF TRA VINH UNIVERSITY; ISSN: 2815-6072; E-ISSN: 2815-6099, 1(43), pp. 23-31. doi: 10.35382/18594816.1.43.2021.815.
Section
Articles

References

[1] Trần Hoàng Tiến. Nhân học văn hoá tộc người ở Việt
Nam. Hà Nội: Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc; 2016.
[2] Hồ Xuân Mai. Ngôn ngữ văn hóa Nam Bộ. Cần Thơ:
Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia; 2015.
[3] Bùi Đức Tịnh. Lược khảo nguồn gốc địa danh Nam
Bộ. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Văn
nghệ; 1999.
[4] Lê Trung Hoa. Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ
và tiếng Việt văn học. Hà Nội: Nhà Xuất bản Khoa
học xã hội; 2002.
[5] Nguyễn Hữu Hiếu. Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam
Bộ qua chuyện tích và giả thuyết. Hà Nội: Nhà Xuất
bản Khoa học xã hội; 2005.
[6] Lê Trung Hoa (chủ biên). Từ điển địa danh Thành phố
Sài Gòn - Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh:
Nhà Xuất bản Trẻ; 2003.
[7] Lê Trung Hoa. Địa danh học Việt Nam (tái bản lần
thứ 3). Hà Nội: Nhà Xuất bản Khoa học xã hội; 2018.
[8] Nguyễn Thúy Diễm. Nghiên cứu địa danh tỉnh Sóc
Trăng [Luận văn Thạc sĩ]. Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố
Hồ Chí Minh: Thành phố Hồ Chí Minh; 2012.
[9] Nguyễn Thị Thanh. Địa danh dân gian tỉnh Vĩnh
Long dưới góc nhìn văn hóa học [Luận án Tiến sĩ].
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Hà Nội;
2017.
[10] Trần Văn Sáng. Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của
địa danh có nguồn gốc tiếng Cơ Tu ở Thừa Thiên
Huế. Huế: Nhà Xuất bản Thuận Hóa; 2018.
[11] Nguyễn Thị Thu Thủy. Địa danh ở Ninh Thuận và
Bình Thuận dưới góc nhìn văn hóa học [Luận án Tiến
sĩ]. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Thành
phố Hồ Chí Minh; 2018.
[12] Nhâm Hùng. Bước đầu tìm hiểu địa danh thành phố
Cần Thơ. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản
Trẻ; 2013.
[13] Đinh Huy Liêm. Vài nét về tiểu – thủ công nghiệp
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trước năm 1945. Trong
Hội thảo Khoa học lịch sử hình thành và phát triển
tỉnh Sóc Trăng trước 1945. 2000.
[14] Cao Thành Long. Mỹ Thanh du ký - Kỳ
1: Mênh mang Mỹ Thanh. Truy cập từ:
http://tintucmientay.com.vn/my-thanh-du-ky-ky-
1-menh-mang-my-thanh-a77254.html [Ngày truy cập
5/12/2020].
[15] Lê Trúc Vinh. Nghề làm muối Vĩnh Châu.
Truy cập từ: http://baosoctrang.org.vn/soc-trang-quetoi/nghe-lam-muoi-vinh-chau-36018.html [Ngày truy
cập 15/3/2020].
[16] Lê Trung Hoa. Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ
và tiếng Việt văn học. Hà Nội: Nhà Xuất bản Khoa
học xã hội; 2005.
[17] Võ Nữ Hạnh Trang. Địa danh mang tên thực vật ở
Tây Nam Bộ. Tạp chí Khoa học Đại học sư phạm
Thành phố Hồ Chí Minh. 2012;35: 131–135.
[18] Huỳnh Ngọc Thu. Giao lưu tiếp biến văn hóa ở cộng
đồng đa dân tộc (Việt, Khmer, Hoa) tại xã Bình An,
huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Phát
triển Khoa học Công nghệ. 2011;14(11): 38–45.
[19] Sơn Nam. Tìm hiểu đất Hậu Giang và lịch sử đất An
Giang. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Trẻ
Thành phố Hồ Chí Minh; 2015.
[20] Nguyễn Văn Diệu. Góp phần tìm hiểu về mối quan
hệ và sự giao lưu văn hóa giữa các tộc người: Việt -
Hoa - Khmer ở Sóc Trăng trong tiến trình phát triển.
Trong Hội thảo khoa học lịch sử hình thành và phát
triển tỉnh Sóc Trăng trước 1945. 2000.
[21] Trần Thị Mai. Tình hình xuất khẩu lúa gạo ở Sóc
Trăng thời Pháp thuộc (1867-1945). Trong Hội thảo
khoa học lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Sóc Trăng trước 1945. 2000.
[22] Huỳnh Lứa. Bước đầu tìm hiểu quá trình khai thác
đất đai ở Sóc Trăng (trước 1945). Tài liệu hội thảo
khoa học lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Sóc
Trăng trước 1945. 2000.