FACTORS AFFECTING WORKING MOTIVATION OF INSPECTION OFFICIALS IN TRA VINH PROVINCE

Main Article Content

Tung Thanh Diep
Khanh Ngoc Van Duong
Hoa Thanh Truong

Abstract

The article is to analyze factors affecting working motivation of inspection officials in Tra Vinh Province. Data was collected from the survey of 145 inspection officials who were working at the Inspectorate units of Tra Vinh Province  including: Provincial Inspectorate, 15 units at department level, 07 units at district level, 01 unit at town level and 01 unit at city level. Results of the linear regression test show that selected model is appropriate and meaningfully reflects a number of important factors which affect the working motivation of inspection officials in Tra Vinh Province, such as job characteristics and opportunities, wages and benefits policy, working environment and regime, recognition of personal contributions, and employee incentive policy. In addition, the results also assess that gender differences and working positions have different impacts on the working motivation of inspection officials in Tra Vinh Province.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Diep T, Duong K, Truong H. FACTORS AFFECTING WORKING MOTIVATION OF INSPECTION OFFICIALS IN TRA VINH PROVINCE. journal [Internet]. 21Jun.2021 [cited 25Sep.2023];11(43):1-. Available from: https://journal.tvu.edu.vn/index.php/journal/article/view/812
Section
Articles

References

[1] Thanh tra tỉnh Trà Vinh. Báo cáo tổng kết công tác
ngành thanh tra tỉnh Trà Vinh giai đoạn từ năm 2015 - 2019. Văn phòng Thanh tra tỉnh. 2019; 295.
[2] Hoàng Phê (chủ biên). Từ điển tiếng Việt. Đà Nẵng: Nhà Xuất bản Đà Nẵng; 1996.
[3] Bedeian.A.G. Management (3rd ed.). New York: Dryden Press;1993.
[4] Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Văn Điềm. Quản trị
nhân lực. Hà Nội: Nhà Xuất bản Đại học Kinh tế
Quốc dân; 2007.
[5] Herzberg F. Mausner B, Snyderman B. The Motivation to Work. New York: Willey; 1959.
[6] Maslow A. Motivation and Persionality. New York: Harper and Row; 1954.
[7] Vũ Thị Uyên. Tạo động lực cho lao động quản lý
trong các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Thành
phố Hà Nội đến năm 2020 [Luận án Tiến sĩ]. Học viện Hành chính Quốc gia; 2007.
[8] Trần Văn Huynh. Nhân tố ảnh hưởng tới động lực
làm việc của công chức tại Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội tỉnh Nam Định [Luận văn Thạc sĩ]. Học viện Hành chính Quốc gia; 2016.
[9] Hack J.R, Oldam G. R. The Job Diagnosis Survey, AnInstrument for the Diagnosis pf Jobs and
the Evaluation of Job Redesign Project. Technical Report, Department of Administrative Sciences, Yale
University, USA; 1974; 4.
[10] Phạm Thị Tân và Đặng Thị Hoa. Các yếu tố ảnh
hưởng đến động lực làm việc của giảng viên Trường
Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Tạp chí Khoa học và
Công nghệ Lâm nghiệp. 2018; 3:84–93.
[11] Trương Minh Đức. Ứng dụng mô hình định lượng
đánh giá mức độ tạo động lực làm việc cho nhân
viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn ERICSSON Việt
Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội,
Kinh tế và Kinh Doanh. 2011; 27:240–247.
[12] Nguyễn Thị Hồng Hải. Tạo động lực làm việc cho cán
bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của
Tổ chức hành chính nhà nước. Tạp chí Tổ chức Nhà nước. 2013.
[13] Yair Re’em. Motivating Public Sector Employees:
Practical Application Tools [Master Thesis]. Hertie
School of Governance, Berlin, Germany; 2010.
[14] Abby M. Brooks. Factors that influence employee
motivation in organizations [Master Thesis]. The University of Tennessee, Knoxville, USA; 2007.
[15] Hoàng Thị Hồng Lộc, Nguyễn Quốc Nghi. Xây dựng
khung lý thuyết về động lực làm việc ở khu vực công
tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 2014; (32):1–9.
[16] Manzoor Q. A. Impact of employees motivation on
organizational effectiveness. Business management
and strategy. 2012: 3(1):1–12.
[17] Nguyễn Đình Thọ. Phương pháp nghiên cứu khoa học
trong kinh doanh. Hà Nội: Nhà Xuất bản Lao động – Xã hội; 2011.
[18] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. Phân tích
dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Hà Nội: Nhà Xuất bản Thống kê; 2008.
[19] Nhóm Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Hỗ trợ
SPSS (Tài liệu giảng dạy). Đại học Bách Khoa
Thành phố Hồ Chí Minh; 2020. Truy cập từ:
https://phantichspss.com/so-sanh-su-khac-nhau-giuahe-so-beta-da-chuan-hoa-va-chua-chuan-hoa-khiphan-tich-hoiquy.html (truy cập ngày 10/11/2020).