TECHNICAL AND FINANCIAL STATUS OF WHITE LEG SHRIMP (Litopenaeus vannamei) FARMING IN FRESHWATER AREAS IN LONG AN PROVINCE

Main Article Content

Trang Cong Nguyen
Duyen Ngoc Phan
Huy Quang Lam
Quyen Phuong Nguyen
Tung Thanh Le

Abstract

White leg shrimp farming in freshwater area is a spontaneous production activity however that has developed strongly in Long An Province in recent. This study was carried out by surveying 30 shrimp farmers in two freshwater districts of Long An Province including Tan Thanh and Moc Hoa. The result showed that the
main technical criteria of shrimp farming were recorded including 0.28 ha of culture pond area, 1.6 m of water level depth, 2.7o=oo of salinity, 88 mg.L-1 of alkalinity, 143 individual.m-2 of stocking density, 86.9 days of culture time, 78.8% of survival rate, 24.7 tons.ha-1.crop-1 of yield and 1.25 of FCR. Regarding the financial status, the total investment cost and profit of shrimp farming were 2,120.8 millions VND/ha/crop and 1,079.6
millions VND/ha/crop, respectively. The result of regression analysis showed that the factors including pond area, survival rate of shrimp and FCR were the major factors which had a significant impact on farming productivity. Meanwhile the shrimp farming profit was strongly influenced by 5 main factors including labor cost, feed cost, drug cost, pond renewed cost and shrimp farming productivity.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nguyen, T., Phan, D., Lam, H., Nguyen, Q. and Le, T. (2021) “TECHNICAL AND FINANCIAL STATUS OF WHITE LEG SHRIMP (Litopenaeus vannamei) FARMING IN FRESHWATER AREAS IN LONG AN PROVINCE”, TRA VINH UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE; ISSN: 2815-6072; E-ISSN: 2815-6099, 1(45), pp. 97-108. doi: 10.35382/18594816.1.45.2021.790.
Section
Articles

References

[1] Tổng cục Thủy sản. Kết quả xuất khẩu thủy sản
những tháng đầu năm và dự báo năm 2021. 2021.
Truy cập từ: https://tongcucthuysan.gov.vn/vivn/th%C6%B0%C6%A1ngm%E1%BA%A1i-th%E1%BB%A7ys%E1%BA%A3n/xu%E1%BA%A5tnh%E1%BA%ADp-kh%E1%BA%A9u/doctin/015806/2021-05-16/ket-qua-xuat-khau-thuysan-nhung-thang-dau-nam-va-du-bao-nam-2021
[Truy cập ngày: 15/08/2021].
[2] Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
(VASEP). Xuất khẩu tôm năm 2020 dự kiến tăng
12%. 2020. Truy cập từ: http://vasep.com.vn/sanpham-xuat-khau/tom/xuat-nhap-khau/xuat-khau-tomnam-2020-du-kien-tang-12-18095.html [Truy cập
ngày: 15/08/2021].
[3] Bùi Tùng. Long An đặt mục tiêu duy trì diện
tích thả trên 6.600 ha tôm. 2019. Truy cập
từ: https://baolongan.vn/nam-2019-long-an-datmuc-tieu-duy-tri-dien-tich-tha-tren-6-600ha-toma73316.html [Truy cập ngày: 15/08/2021].
[4] Lam Hồng. Thực trạng nuôi cá tra giống, tôm thẻ
chân trắng ở Đồng Tháp Mười. 2021. Truy cập từ:
https://baolongan.vn/thuc-trang-nuoi-ca-tra-giongtom-the-chan-trang-o-dong-thap-muoi-a115412.html
[Truy cập ngày 15/08/2021].
[5] Ong Thị Mũi Lý. Phân tích hiệu quả kỹ thuật và
tài chính trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus
vannamei) thâm canh ở huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc
Trăng [Khóa luận tốt nghiệp]. Trường Đại học Cần
Thơ. 2014.
[6] Trần Văn Thánh. Đánh giá hiệu quả kinh tế và kỹ
thuật của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm
canh tại huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre [Khóa luận
tốt nghiệp]. Trường Đại học Tây Đô. 2015.
[7] Nguyễn Hoài Duy Thanh, Huỳnh Hữu Tứ, Nguyễn
Công Tráng. Phân tích hiện trạng kinh tế của nghề
nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) tại
Bến Tre. Trong Hội nghị Khoa học trẻ ngành Thủy
sản toàn quốc lần 10. 2019. Trường Đại học Nha
Trang.
[8] Nguyễn Văn Phụng, Phan Văn Lâm. Phân tích hiệu
quả kỹ thuật của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ở
Đồng bằng sông Cửu Long. Viện Nghiên cứu Nuôi
trồng Thủy sản 2. 2019.
[9] Huỳnh Hoàng Quân, Phan Thị Cẩm Nhung. Phân
tích hiệu quả kinh tế kỹ thuật của hệ thống nuôi tôm
thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thâm canh và
bán thâm canh của huyện Cần Đước tại tỉnh Long An
[Khóa luận tốt nghiệp]. Trường Đại học Tiền Giang. 2017.
[10] Nguyễn Thanh Long, Huỳnh Văn Hiền. Phân tích hiệu
quả kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi tôm thẻ
chân trắng của tỉnh Cà Mau. Tạp chí Khoa học Trường
Đại học Cần Thơ. 2015; 37:105–111.
[11] Wanninayate WM, Ratnayate TB, Edirisinghe RMTK.
Experiment culture of tiger shrimp (Penaeus monodon) in low salinity environment in Sri Lanka. Asian
Fisheris Forum, Kaohsing (Taiwan); 2001.
[12] Chanratchakool P, Turnbull JF, Fung-Smith S, Macrae
IH, Limsuwan C. Health management in shrimp
ponds. 3rd ed. Aquatic Animal health Research Institute, Department of Fishery, Kasetsart University,
Thai Lan; 1998.
[13] Samocha T. Sustainable biofloc systems for marine
shrimp. 1st ed. Academic Press printer; 2019.
[14] Ong Mộc Quý, Trịnh Việt Anh. Ảnh hưởng của độ
kiềm lên quá trình tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng
(Litopenaeus vannamei) được nuôi ở độ mặn thấp
(4o=oo). Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp,
Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
2010; 3:107–115.
[15] Đỗ Minh Vạnh, Trần Ngọc Hải, Trương Hoàng Minh,
Trần Hoàng Tuân. Đánh giá hiệu quả nuôi tôm thẻ
chân trắng thâm canh theo các hình thức tổ chức ở
Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường
Đại học Cần Thơ. 2016; (42):50–57.
[16] Bùi Trung Thiết. Đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật
của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus
vannamei) thâm canh ở tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Bến
Tre [Khóa luận tốt nghiệp]. Trường Đại học Tây Đô; 2014.
[17] Trần Viết Mỹ. Cẩm nang nuôi tôm thẻ chân trắng
(Litopenaeus vannamei). Trung tâm Khuyến nông, Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ
Chí Minh; 2009. 10