TECHNICAL AND FINANCIAL ANALYSIS OF FROG CULTURE (Rana tigerina) AT TRA VINH PROVINCE

Main Article Content

Tu Cam Cao
Huong Kim Huynh
Kiem Van Nguyen

Abstract

This study was conducted through the direct interview of 90 households applying the alternative system of culturing frogs in Tra Vinh Province from 9/2020 to 3/2020. The study aimed to determine current status of frog farming. The collected data includes the technical and financial aspect of culturing frogs. The results showed
that there are two models of frog farming: culturing frogs in canvas (65.56% of households), and culturing frogs in cages (34.44% of households); Both models applied the same average farming area of 36.27 m2 with stocking density of 115 inds/m2. After 2.6 months of culturing, the average frog size was 257 g. The average frog
yield produced 21,024 kg/1,000 m2/crop and the net income of 100 million VND/1,000 m2/crop was achieved. The result indicated that it is easy to raise frogs because the households can take advantage of the surrounding area of their houses for raising frogs and therefore the farmers’ could improve by this method.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Cao, T., Huynh, H. and Nguyen, K. (2020) “TECHNICAL AND FINANCIAL ANALYSIS OF FROG CULTURE (Rana tigerina) AT TRA VINH PROVINCE”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(41), pp. 97-103. doi: 10.35382/18594816.1.41.2020.648.
Section
Articles

References

[1] Nguyễn Hữu Đảng. Những động vật cho bài thuốc
quý. TP. Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Trẻ; 2004.
[2] Nguyễn Hoàng Âu Cơ. Cơn khát nuôi ếch Thái
Lan ở Đồng bằng sông Cửu Long. 2005. Truy cập
từ: https://nonghoc.com/show-article/15386/conkhat-nuoi-ech-thai-o-dong-bang-song-cuulong.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 [Ngày
truy cập 30/9/2020].
[3] Việt Chương. Nuôi ếch công nghiệp. TP. Hồ Chí
Minh: Nhà Xuất bản Tổng hợp; 2004.
[4] Quoc L M. Frog value chain case study in Ho
Chi Minh city Vietnam [Master Thesis]. Nong Lam
University; 2012; 58 pages.
[5] Ngô Trọng Lư. Kỹ thuật nuôi lươn, ếch, ba ba, cá
lóc. TP. Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Nông nghiệp;
2010.
[6] Lê Thanh Hùng, 2006. Kỹ thuật nuôi công
nghiệp ếch Thái Lan [Bài giảng điện tử]. Trường
Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Truy cập từ: http://baigiang.co/bai-giang/ky-thuatnuoi-cong-nghiep-ech-thai-lan-17949 [Ngày truy cập
30/9/2020].
[7] Nguyễn Công Tráng. Ảnh hưởng của độ mặn lên
tăng trưởng và tỉ lệ sống của ếch Thái Lan (Rana
tigerrina) giai đoạn nuôi thương phẩm. Tạp chí Khoa
học Trường Đại học Cần Thơ, số chuyên đề Thủy sản;
2018: 93–98.
[8] Tacon A. Standard methods for the nutrition and feeding of farmed fish and shrimp. Washington: Argent
Laboratories Press; 1990.
[9] Carmona-Osalde C, Olvera-Novoa M. A, RodriguezSerna M, Flores-Nava A. Estimation of the protein
requirement for bullfrog (Rana catesbeiana) tadpoles,
and its effect on metamorphosis ratio. Aquaculture.
1996; 141(1-4):223–231.
[10] Mandelli J, Justo C L, Penteado L A, Fontanello D,
Arruda-Soares H, Campos B E S. Effect of particle
size of the feed on weight gain of intensively reared
tadpoles of Rana catesbeiana. Boletin del Instituto de
Pesca. 1985; 12:61–66.
[11] Trần Ngọc Tuyền, Nguyễn Văn Triều. Ảnh hưởng của
thức ăn có hàm lượng đạm khác nhau lên tăng trưởng
và tỉ lệ sống của cá rô phi đỏ (Oreochromis sp) giai
đoạn cá giống. Đào tạo và nghiên cứu khoa học ở
Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng hội nhập và
phát triển bền vững. Trường Đại học Tây Đô. 2015;
211–216.
[12] Nguyễn Đình Thọ, Phan Nguyệt Thi. Thử nghiệm
mô hình nuôi thương phẩm và khảo sát tập tính ăn
nhau của ếch Thái Lan (Rana tigerina) [Luận văn tốt
nghiệp]. Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ
Chí Minh; 2005.
[13] Việt Chương. Nuôi ếch công nghiệp. Hà Nội: Nhà
Xuất bản Mỹ thuật; 2012.
[14] Chanratchakool P, J.F Turnbull, S J Funge-Smith, I H
Macrae, C Limsuwan. Aquatic animal health research
institute. Quản lý sức khỏe tôm trong ao nuôi. Khoa
Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ dịch; 1995.