CULTURAL PERSPECTIVE AND CULTURAL PERSONALITY OF THE CELEBRITY OF PRESIDENT HO CHI MINH

Main Article Content

Oanh Lan Pham

Abstract

President Ho Chi Minh made great contributions to the international communist movement and the liberation of oppressed peoples through his domestic and foreign revolutionary activities. In terms of culture, President
Ho Chi Minh made outstanding contributions to Vietnamese culture and human culture. Therefore, on the 100th anniversary of his birth (1890-1990), President Ho Chi Minh was honored by UNESCO as a world cultural celebrity. The article will further clarify the views on culture and cultural personality of President Ho Chi Minh
through policies and actions that demonstrate the great stature of a great man - a great culture in the twentieth century.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Pham, O. (2021) “CULTURAL PERSPECTIVE AND CULTURAL PERSONALITY OF THE CELEBRITY OF PRESIDENT HO CHI MINH”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(41), pp. 24-33. doi: 10.35382/18594816.1.41.2020.642.
Section
Articles

References

[1] Hoàng Xuân Nhị. Tìm hiểu thơ Hồ Chủ tịch. Hà Nội:
Nhà Xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp;
1975.
[2] Nguyễn Đăng Mạnh. Mấy vấn đề về phương pháp tìm
hiểu và phân tích thơ Hồ Chủ tịch. Hà Nội: Nhà Xuất
bản Giáo dục; 1981.
[3] Hà Minh Đức. Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà thơ lớn
của dân tộc. Hà Nội: Nhà Xuất bản Khoa học Xã
hội; 1979.
[4] Hà Minh Đức. Tác phẩm văn của Chủ tịch Hồ Chí
Minh. Hà Nội: Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội; 1985.
[5] Hà Minh Đức. Sự nghiệp báo chí và văn học Hồ Chí
Minh. Hà Nội: Nhà Xuất bản Giáo dục; 2003.
[6] Viện Văn học. Nghiên cứu hoạt động thơ văn Hồ Chí
Minh. Hà Nội: Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội; 1979.
[7] UNESCO và Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Kỉ
niệm 100 năm ngày sinh Hồ Chí Minh. Trong Hội
thảo quốc tế Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng giải
phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn. Hà Nội: Nhà Xuất
bản Khoa học Xã hội; 1990.
[8] Nguyễn Huệ Chi (chủ biên). Suy nghĩ mới về Nhật
ký trong tù. Hà Nội: Nhà Xuất bản Giáo dục; 1995.
[9] Lê Xuân Vũ. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền văn hóa
Việt Nam. Hà Nội: Nhà Xuất bản Sự thật; 1989.
[10] Nhiều tác giả. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
văn hóa Việt Nam. Hà Nội: Nhà Xuất bản Chính trị
Quốc gia; 1998.
[11] Đinh Xuân Lâm, Bùi Đình Phong. Hồ Chí Minh văn
hóa và đổi mới. Hà Nội: Nhà Xuất bản Lao động;
1998.
[12] Đỗ Huy. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát
triển nền văn hóa mới ở Việt Nam. Hà Nội: Nhà Xuất
bản Khoa học Xã hội; 2000.
[13] Lê Quý Đức. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong
sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam. Hà Nội:
Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia; 2001.
[14] Nhiều tác giả. Hồ Chí Minh, nhà văn hóa của tương
lai. Hà Nội: NXB Dân trí; 2018. NXB Thanh niên
tái bản; 2020.
[15] Bùi Đình Phong. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh
về văn hóa, văn nghệ. TP HCM: NXB Tổng hợp
Thành phố Hồ Chí Minh; 2020.
[16] Khu di tích Phủ chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh
hùng giải phòng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt
xuất. Hà Nội: NXB Văn học; 2020.
[17] Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 3. Hà Nội: NXB Chính
trị Quốc gia; 2000.
[18] UNESCO. Mexico City Declaration on
Cultural Policies. World Conference on
Cultural Policies. Mexico City; 1982. Truy cập:
https://culturalrights.net/descargas/drets
_culturals401.pdf [Ngày truy cập 25/02/2020].
[19] Phan Ngọc. Bản sắc văn hóa Việt Nam. Hà Nội: NXB
Văn học; 2002.
[20] Hồ Chí Minh. Văn hóa nghệ thuật là một mặt trận.
Hà Nội: NXB Văn học; 1981.
[21] Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 3. Hà Nội: NXB Chính
trị Quốc gia; 1995.
[22] Báo cứu quốc. Diễn văn khai mạc Hội nghị Văn hóa
toàn quốc. 1946.
[23] Hồ Chí Minh. Về văn hóa. Hà Nội: Bảo tàng Hồ Chí
Minh xuất bản; 1997.
[24] UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity. UNESCO Universal Declaration on Cultural
Diversity. 2002. Truy cập: https://culturaldiversityindia.blogspot.com/2011/02/tuyen-bo-cua-unesco-vedang-van-hoa.html [Ngày truy cập 25/02/2020].
[25] Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 4. Hà Nội: NXB Chính
trị Quốc gia; 1995.
[26] Báo Tiếng gọi phụ nữ. Cảm ơn người tặng cam. 1946.
[27] Trần Lâm. Tự hào các di tích về Chủ
tịch Hồ Chí Minh. 2010. Truy cập:
http://www.tapchisonghuong.com.vn/tintuc/p0/c69/n5561/Tu-hao-cac-di-tich-ve-Chu-tichHo-Chi-Minh.html [Ngày truy cập 04/4/2020].
[28] Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 8. Hà Nội: NXB Chính
trị Quốc gia; 1996.
[29] Vũ Quang Vinh, Thái Chí Thanh, Nguyễn Đẩu Quang
(biên soạn). Bác Hồ với sự nghiệp diệt giặc đói, giặc
dốt. Hà Nội: NXB Dân trí; 2016.
[30] Trà Giang. Bác làm văn nghệ. Hồ Chí Minh với văn
nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. Tập 1. Hồ Chí
Minh trong trái tim văn nghệ sĩ Việt Nam. Hà Nội:
NXB Hội Nhà văn; 2010.
[31] Hoàng Chương. Bác Hồ với nghệ thuật sân khấu. Hà
Nội: Viện Sân khấu xuất bản; 1990.
[32] Hồ Chí Minh. Thơ Hồ Chí Minh. Nghệ An: NXB
Nghệ An; 1998. Gồm thơ chữ Hán và thơ quốc ngữ.
Các bài thơ Mừng Xuân, Chúc tết vào các năm 1942,
1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953,
1954, 1956, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964,
1965, 1966, 1967, 1968, 1969.
[33] Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 9. Hà Nội: NXB Chính
trị Quốc gia; 1996.
[34] Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 1. Hà Nội: NXB Chính
trị Quốc gia; 1995.
[35] Phạm Lan Oanh. Chủ tịch Hồ Chí Minh với tín
ngưỡng dân gian. Văn hóa Nghệ thuật. 2003; 5: 15–
17, 27.
[36] Vũ Ngọc Khánh. Minh triết Hồ Chí Minh. Hà Nội:
NXB Văn hóa Thông tin; 1999.
[37] Nguyễn Xuân Ba. Chủ tịch Hồ Chí Minh,
vĩ nhân của thế giới. 2015. Truy cập:
http://tuanbaovannghetphcm.vn/chu-tich-hochi-minh-vi-nhan-cua-the-gioi/ [Ngày truy cập
07/4/2020].
[38] Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam. Hoài Thanh. Có
một nền văn hóa Việt Nam. Hà Nội: NXB Hà Nội;
1946.
[39] Trần Quốc Vượng (Chủ biên). Cơ sở văn hóa Việt
Nam (tái bản). Hà Nội: NXB Giáo dục Việt Nam;
2017.
[40] Võ Nguyên Giáp. Tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình
hình thành và nội dung cơ bản. Nghiên cứu tư tưởng
Hồ Chí Minh. tập I. Hà Nội: Viện Hồ Chí Minh xuất
bản; 1993.
[41] Hồ Chí Minh. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia; 1999.
[42] Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Bác Hồ
viết tài liệu tuyệt đối bí mật. Hà Nội: NXB Lý luận
Chính trị; 2008.