SOCIAL NETWORKS AND COMMERCE: A CASE STUDY ON TRADITIONAL CRAFT VILLAGES AND AGRICULTURAL COOPERATIVES IN THE SOUTHWESTERN REGION

Main Article Content

Phuong Thi Cam Nguyen
Tung Thanh Diep

Abstract

The more diversified social networks are the more positive impacts on the links in household economic  development. The factors of culture, religion, and ethnicity have a strong influence on the formation of links in production. The case study results in traditional craft villages in Southern Vietnam show that the craft villages of the Khmer are formed based on cultural factors and ethnicity. This affirms the community of Khmer people in economic linkages. In addition, the case study results in the cooperatives also show that religious and ethnic
factors significantly affect to the development of social networks and the formation of links in production. Furthermore, the development of craft villages and cooperatives following the current trend contributes to promoting the formation of modern commercial relationships in the economy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nguyen, P. and Diep, T. (2020) “SOCIAL NETWORKS AND COMMERCE: A CASE STUDY ON TRADITIONAL CRAFT VILLAGES AND AGRICULTURAL COOPERATIVES IN THE SOUTHWESTERN REGION”, Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(39), pp. 45-55. doi: 10.35382/18594816.1.39.2020.567.
Section
Articles

References

[1] Trần Khánh. Liên minh Hợp tác xã thể hiện vai trò nòng cốt dẫn dắt kinh tế tập thể. 2020. Truy cập từ: https://vov.vn/xa-hoi/lien-minh-htx-the-hien-vai-tronong-cot-dan-dat-kinh-te-tap-the-997710.vov [Ngày truy cập 02/5/2020].
[2] Bùi Việt Thành. Mối quan hệ tương hỗ giữa văn hóa và kinh tế trong phát triển làng nghề thủ công từ góc tiếp cận nhân học. Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một. 2020;3(46):9-20.
[3] Tạ Thị Tâm. Mạng lưới xã hội của các tiểu thương ở một chợ vùng biên: nghiên cứu trường hợp chợ Cốc Lếu, tỉnh Lào Cai [Luận văn Thạc sĩ]; 2013. Đại học Quốc gia Hà Nội.
[4] Nguyễn Quý Thanh và Cao Thị Hải Bắc. Quan hệ xã hội và vốn xã hội: nghiên cứu so sánh Việt Nam và Hàn Quốc. Tạp chí Xã hội học. 2013;3(119):35-45.
[5] Nguyễn Đức Chiện. Mạng lưới xã hội trong quá trình phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn hiện nay: phác thảo từ kết quả nghiên cứu định tính tại hai xã Đồng bằng sông Hồng. Tạp chí Xã hội học. 2015;4(132):25-36.
[6] Nathan Eagle, Michael Macy, Rob Claxton. Network diversity and Economic development. Science. 2010;328:1029-1031.
[7] Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Hoàng Nam. Tăng cường liên kết để phát triển các cụm công nghiệp làng nghề ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế Đối ngoại. 2020;123.
[8] Phạm Văn Quyết, Trần Văn Kham. Mạng lưới xã hội và hòa nhập xã hội của lao động nhập cư nghèo tại các đô thị Việt Nam. 2016. Truy cập từ: http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/thuctien/item/1788-mang [Ngày truy cập 02/05/2020].
[9] Kim Sơn. Người dân Trà Cú gắn với làng nghề truyền thống. 2020. Truy cập từ: https://stttt.travinh.gov.vn/mDefault.aspx?sname=tracu&sid=1476&pageid=7167&catid=70571&id=603012&catname=Tin-kinh-te&title=Nguoi-dan-Tra-Cugan-voi-lang-nghe-truyen-thong [Ngày truy cập 02/05/2020].
[10] Uỷ ban nhân dân xã Đại An. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn và phát triển làng nghề
năm 2019 và chương trình công tác năm 2020. 2019.
[11] Uỷ ban nhân dân xã Hàm Giang. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn và phát triển làng nghề năm 2020. 2020.
[12] Liên minh Hợp Tác xã Việt Nam. Báo cáo thường niên 2019. 2020. Truy cập từ: https://vca.org.vn/baocao-thuong-nien-lien-minh-htx-viet-nam-2019-a21529.html [Ngày truy cập 24/8/2020]
[13] Hợp tác xã Khiết Tâm. Báo cáo tham luận Thực trạng phát triển hợp tác xã trong lĩnh vực lúa gạo, tồn tại
hạn chế và những bài học kinh nghiệm. Bài viết được trình bày tại Hội nghị Tổng kết thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg, ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các Đề án phát triển kinh tế tập thể, kinh tế
trang trại trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 2020; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần
Thơ.