DETERMINING THE FACTORS AFFECTING THE E-LEARNING COURSE ACCEPTANCE OF STUDENTS AT TRA VINH UNIVERSITY

Main Article Content

Linh Huynh Truc Phan
Khuong Tan Huynh
An Thi My Nguyen

Abstract

The study is done to confirm the factors that affecting on the acception of the students about electronic at
Tra Vinh University. The research sample is surveyed from 278 university students of various sụbjects to April 2020 to May 2020, including 254 students are using electronic courses at the university. The study is based
on the method of assessing the reliability of scale by Cronbach’s Alpha, exploratory factor analysis (EFA) and linear structure analysis (SEM). The research result shows that the positively influencing factors on the acception of Tra Vinh University including usefulness, social influence and habits. This study also contributes some solutions to complete the policy of attracting students to use e-learning courses at Tra Vinh University.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Phan L, Huynh K, Nguyen A. DETERMINING THE FACTORS AFFECTING THE E-LEARNING COURSE ACCEPTANCE OF STUDENTS AT TRA VINH UNIVERSITY. journal [Internet]. 25Sep.2020 [cited 22Sep.2023];10(39):35-4. Available from: https://journal.tvu.edu.vn/index.php/journal/article/view/566
Section
Articles

References

[1] Nguyễn Thị Hương Giang. Phát triển năng lực kĩ thuật trong môi trường dạy học trực tuyến. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 2015;60(8D/2015):115–123.
[2] Nguyễn Quốc Khánh. Xây dựng hệ thống và triển khai đào tạo trực tuyến học phần kiến trúc máy tính và mạng máy tính chuyên ngành Công nghệ thông tin ứng dụng vào Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Đề tài cấp Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì; 2017.
[3] Lê Hiếu Học, Đào Trung Kiên. Các nhân tố ảnh hưởng tới dự định sử dụng hệ thống E-Learning: nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. 2016;231:78-86.
[4] Nguyễn Văn Hồng. Ứng dụng E-Learning trong dạy học môn Toán lớp 12 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh THPT [Luận án Tiến sĩ]. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; 2012.
[5] Huỳnh Đệ Thủ. Hệ thống đào tạo trực tuyến ELearning tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh: nghiên cứu đánh giá và kiến nghị. Tạp chí Phát triển và Hội nhập. 2019;46(56):100-105.
[6] Davis F D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS quarterly. 1989:319-340.
[7] Cheng C C, Fang Y C, Shih T J. Perceived convenience in an extended technology acceptance model: Mobile technology and English learning for college students. Australasian Journal of Educational Technology. 2012;28(5):809-826.
[8] Venkatesh V, Morris M G, Davis G B, Davis F D. User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS quarterly. 2003;425-478.
[9] Ajzen I. From intentions to actions: A theory of planned behavior. In Action control. 1985:11-39.
[10] Venkatesh V, Davis F D. A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies. Management Science. 2000;(46:2):186-204.
[11] Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Tiến Dũng, Cao Hào Thi. Sự chấp nhận và sử dụng đào tạo trực tuyến trên điện toán đám mây. Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 2014;17(Q3-2014):71-87.
[12] Brown L.G. Convenience in services marketing. Journal of Services Marketing. 1990;4:53-59
[13] Venkatesh V, Thong J Y L, Xu X. Consumer acceptance and use of information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of technology. MIS Quarterly. 2012;36(1);157-178.
[14] Lê Ngọc Quỳnh Anh. Giải pháp thúc đẩy ứng dụng E-Learning vào giảng dạy và học tập tại Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế. Đề tài cấp Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế; 2015.
[15] Nunnally Burnstein. Pschychometric Theory. 3rd ed. New York: McGraw Hill; 1994.
[16] Nguyễn Đình Thọ. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Tài chính; 2013.
[17] Limayem M., Hirt S.G., Cheung C.M.K. How Habit Limits the Predictive Power of Intentions: The Case of IS Continuance. JSTOR. 2007;31(4):705-737. DOI: https://doi.org/10.2307/25148817