CULTURE AND REGIONAL DEVELOPMENT IN RELATION TO THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF HOUSEHOLDS IN THE MEKONG DELTA

Main Article Content

Loan Thi Thuy Nguyen
Tung Thanh Diep

Abstract

This study aims to describe the culture and regional economic characteristics of the Mekong delta in relation to the livelihoods of households based on secondary data from the Vietnam living standards and authors’ primary data. The research results show that the diversity of culture, religion and ethnicity of the population community in the Mekong delta has led to specific characteristics in the household’s livelihood. In addition, livelihood outcomes of households also differ between ethnic groups, in particular a majority ethnic group Kinh and other ethnic minorities (the Khmer in this study). Most of the livelihoods of the Khmer are low compared to the Kinh’s. However, the financial capital reflected in the opportunity of the Khmer to access formal credit is quite high. It reflects the State’s effective policies in creating favorable conditions for the poor and ethnic minority to
access formal credit for production capital demands. Similar policies need to be effectively implemented to improve people’s livelihoods, create harmony among ethnic groups, cultures and economic conditions of
communities in the Mekong delta. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Nguyen L, Diep T. CULTURE AND REGIONAL DEVELOPMENT IN RELATION TO THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF HOUSEHOLDS IN THE MEKONG DELTA. journal [Internet]. 25Sep.2020 [cited 26May2024];10(39):11-4. Available from: https://journal.tvu.edu.vn/index.php/journal/article/view/564
Section
Articles

References

[1] Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Báo cáo Kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020; 2020.
[2] Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Báo cáo đánh giá giữa kì hội nghị đánh giá giữa kì kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm (2016 – 2020) vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long; 2018.
[3] Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 68/QĐ-TTg về việc điều chỉnh quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 2018.
[4] Đinh Thị Dung. Tây Nam Bộ với tư cách là một vùng văn hóa và các tiểu vùng của nó. Trung tâm Văn hóa học: Lý luận và ứng dụng; 2011.
[5] Chambers R, Conway GR. Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century. Brighton, UK: Institute of Development Studies; 1992.
[6] Scoones I. Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis. Brighton, UK: Institute of Development Studies.1998.
[7] DFID. Sustainable Livelihoods Guidance Sheets. Department for International Development; 2000.
[8] Tổng cục Thống kê. Niên giám thống kê năm 2019. Hà Nội: Nhà Xuất bản Thống kê; 2020.
[9] Tổng cục Thống kê. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Hà Nội: Nhà Xuất bản Thống kê; 2009.
[10] Lý Tùng Hiếu. Những ảnh hưởng của văn hóa Chăm đối với văn hóa Việt và dấu ấn trong ngôn ngữ. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn. 2014; 17:101-22.
[11] Tổng cục Hải quan. Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 12 và năm 2018. 2019.
[12] Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Tham luận hội nghị kết nối chương trình kích cầu du lịch thành phố với các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 2019. Truy cập tại: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinhdoanh/2019-10-18/tp-ho-chi-minh-kich-cau-du-lichthu-hut-du-khach-den-dbscl-77823.aspx [Truy cập
ngày 27/8/2020].
[13] Ellis F. Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries. New York; 2000.
[14] Tổng cục Thống kê. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2016; 2017.