THE POTENTIAL FOR TRA VINH PROVINCE TO BECOME TRADE GATEWAY OF THE MEKONG DELTA FROM LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PERSPECTIVES

Main Article Content

Tuan Anh Bui
Huong Thi Thu Trinh
Binh Thi Nguyen
Linh Duy Bui

Abstract

Trà Vinh is the coastal province located in the Southeast of the Mekong Delta. Although the size of economy and level of urbanization are still limited, Tra Vinh
Province has achived recently a relatively good growth rate (a province among leading group in the economic growth of the Mekong Delta in 2018). The objective of the study is to analyse and clarify the potential strengths of Tra Vinh Province from the logistics and supply chain management perspectives, thereby prosposing the development of Tra Vinh Province as an economic and logistics hub of the Mekong Delta. The study will take an approach from consideration of the potential strengths of Tra Vinh Province in relation to regional development and in the linkage between the Mekong Delta to the Southwest  region and Ho Chi Minh City. At the same time, logistics and supply chain management of Tra Vinh Province will be analyzed systematically comprising basic components such as logistics institutional framework, logistics infrastructure, logistics service providers, and human resource.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Bui, T., Trinh, H., Nguyen, B. and Bui, L. (2020) “THE POTENTIAL FOR TRA VINH PROVINCE TO BECOME TRADE GATEWAY OF THE MEKONG DELTA FROM LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PERSPECTIVES”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(4), pp. 23-40. doi: 10.35382/18594816.1.4.2020.420.
Section
Proceeding

References

[1] Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh. Niên giám thống kê của tỉnh Trà Vinh từ năm 2014 đến
năm 2018.
[2] Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
http://dangcongsan.vn/kinh-te/tra-vinh-tang-truong-kinh-te-cao-nhat-dong-bang-son
g-cuu- long-28445.html [Ngày truy cập 3/1/2020].
[3] Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (2018). Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày
22/10/2018 của BCH Trung ương Đảng Khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững
kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
[4] Thủ tướng Chính phủ. (2009). Quyết định số 1581/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 về Quy
hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030 và định hướng 2050.
[5] Thủ tướng Chính phủ. (2014). Quyết định 1005/QĐ-TTg ngày 20/6/2014 về phê
duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030 và định
hướng 2050.
[6] Thủ tướng Chính phủ. (2018a). Quyết định 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018 về phê
duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030 và định hướng
2050.
[7] Bộ Giao thông vận tải. (2016). Quyết định số 3383/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2016 về
phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển ĐBSCL (nhóm 6) giai đoạn 2020, định
hướng đến năm 2030.
[8] Thủ tướng Chính phủ. (2001). Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 24/3/2001 về Quy
hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Trà Vinh đến năm 2020.
[9] Thủ tướng Chính phủ. (2018b). Quyết định 1443/QĐ-TTg ngày 31/10/2018 về phê
duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2030.
[10] Thủ tướng Chính phủ. (2011). Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 5/9/2011 về phê
duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030.
[11] UBND tỉnh Trà Vinh. (2016b). Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 08/07/2016 về
phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
[12] Thủ tướng Chính phủ. (2015). Quyết định số 1012/QĐ-Ttg ngày 03/7/2015 về phê
duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030.