AGRICULTURE ASSOCIATED WITH ORIENTATION FOR THE DEVELOPMENT OF MARINE ECONOMY IN TRA VINH PROVINCE

Main Article Content

Thuy Thi Phuong Pham
Linh Truc Le
Toan Thanh Diep
Tham Thi Hong Nguyen
Linh Thuy Nguyen

Abstract

Tra Vinh Province has many advantages in developing marine economy. In particular, the agriculture will become a cornerstone which accounts for a high proportion in the local economic structure. This paper analyzes both the theoretical basis and the research reality to find out comparative advantages, competitive advantages, orientations and propose solutions for agricultural development contributing to promote Tra Vinh economic development.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Pham, T., Le, L., Diep, T., Nguyen, T. and Nguyen, L. (2020) “AGRICULTURE ASSOCIATED WITH ORIENTATION FOR THE DEVELOPMENT OF MARINE ECONOMY IN TRA VINH PROVINCE”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(4), pp. 137-148. doi: 10.35382/18594816.1.4.2020.412.
Section
Proceeding

References

[1] Tỉnh ủy Trà Vinh. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết trong 9 tháng và chương
trình công tác 3 tháng cuối năm 2019; 2019.
[2] Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2017.
[3] Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2018.
[4] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã
hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 2018.
[5] Huỳnh Văn Thanh. Hội thảo khoa học về phát triển kinh tế biển Đà Nẵng. Sở Kế
hoạch Đầu tư Thành phố Đà Nẵng; 2002.
[6] Quyết định số 2540/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh ngày 24 tháng 12 năm 2018 về việc
phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030.
[7] Huỳnh Thế Du. Lời giải cho bài toán tam nông là ở phát triển đô thị. Kinh tế Sài Gòn
Online. Truy cập từ: https://www.thesaigontimes.vn/td/298891/loi-giai-cho-bai-toantam-nong-la-o-phat-trien-do-thi-.html [Truy cập ngày 3/1/2020].
[8] Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về Chính sách khuyến
khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
[9] Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề
án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu
quả đến năm 2020.
[10] Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 19/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về
thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại
vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
[11] Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Chính phủ về chính sách hỗ
trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch.
[12] Quyết định số 1940/QĐ- BCT ngày 19/5/2016 của Bộ Công Thương phê duyệt Quy
hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV phục vụ sản xuất nông lâm thuỷ sản.