CREDIT SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE MARINE ECONOMIC DEVELOPMENT IN TRA VINH PROVINCE: THE CASE OF AQUACULTURE

Main Article Content

Ha Hong Nguyen
Linh Nhat Phan
Thuy Thi Bui

Abstract

This study aims to research credit solutions for sustainable marine economic development in Tra Vinh Province on the case of aquaculture by using the
method of collecting secondary data from reports of the State Bank in Tra Vinh Province, Department of Statistics Tra Vinh Province, Department of Agriculture and Rural Development Tra Vinh Province in the period of 2016 to 2018. By using statistical and general, evaluating and analyzing methods, the authors have assessed the realities of financing credit, clarified advantages and challenges for marine economy in Tra Vinh Province. Thereby, the study has implied policies for sustainable development of marine economy in Tra Vinh Province in the coming time.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nguyen, H., Phan, L. and Bui, T. (2020) “CREDIT SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE MARINE ECONOMIC DEVELOPMENT IN TRA VINH PROVINCE: THE CASE OF AQUACULTURE”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(4), pp. 129-136. doi: 10.35382/18594816.1.4.2020.411.
Section
Proceeding

References

[1] Điều kiện tự nhiên tỉnh Trà Vinh. Truy cập từ:
https://travinh.gov.vn/Default.aspx?sname=ubnd&sid=1426&pageid=37930&catid=
65120&catname=dieu-kien-tu-nhien [Truy cập ngày 24/02/2020].
[2] Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2018;
2019.
[3] Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh. Quy hoạch chuyển đổi cơ
cấu sản xuất nông – lâm nghiệp tỉnh Trà Vinh 2018-2020; 2019.
[4] Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh. Báo cáo thực hiện kế hoạch
phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2018-2020; 2019.
[5] Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Trà Vinh. Báo cáo kết quả cho vay nông nghiệp,
nông thôn giai đoạn 2015-2019; 2019.
[6] Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Trà Vinh (2016-2018). Báo cáo dư nợ cho vay theo
thành phần kinh tế giai đoạn 2016-2018.
[7] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 và
Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 2005.