POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SEAFOOD PROCESSING INDUSTRY IN TRA VINH PROVINCE

Main Article Content

Anh Thi Tuyet Duong
Thuy Thi Thu Ninh

Abstract

Based on indicators of the number of production establishments, production value and the existing export markets, this paper aims to describe the situation of the development of seafood processing industry in Tra Vinh Province. At the same time, the potential of this industry development were also surveyed, analyzed and evaluated through raw materials, infrastructure, human resources, policies and export markets. Then, the limitations of seafood processing industry compared with the existing development potential of this industry in the locality have been analyzed and discussed. Results of the study could be used as a reference for planning development projects of the seafood processing industry and related supporting industries.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Duong, A. and Ninh, T. (2020) “POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SEAFOOD PROCESSING INDUSTRY IN TRA VINH PROVINCE”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(4), pp. 94-105. doi: 10.35382/18594816.1.4.2020.408.
Section
Proceeding

References

[1] Thủ tướng Chính phủ. Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển
thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 2013.
[2] Thủ tướng Chính phủ. Phê duyệt chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; 2014.
[3] Amaya Vega, Ana Corina Millerb, and Cathal O’Donoghued. Economic impacts of
seafood production growth targets in Ireland. Marine Policy; 2014. 47: p. 39-45.
[4] Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Quyết định số 2310/QĐ-BNN-CB ngày
04/10/2011 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển chế biến thủy sản toàn quốc đến
năm 2020, 2011.
[5] Ronald D. Zweig, et al. Việt Nam: Nghiên cứu ngành Thủy sản; 2005.
[6] Zhengyong Yang, et al. China's aquatic product processing industry: Policy
evolution and economic performance. Trends in Food Science & Technology; 2016.
58: p. 149-154.
[7] Taboada Gómez, M.C., et al. Towards sustainable systems configurations:
application to an existing fish and seafood canning industry. Journal of Cleaner
Production; 2016. 129: p. 374-383.
[8] Vilavert, L., et al. Health risk/benefit information for consumers of fish and
shellfish: FishChoice, a new online tool. Food and Chemical Toxicology; 2017; 104:
p. 79-84.
[9] Thapa, N.. Ethnic fermented and preserved fish products of India and Nepal. Journal
of Ethnic Foods; 2016. 3(1): p. 69-77.
[10] Xichang Wang, Jingjing Zhang, and and Jiechun Deng. Progress on Processing and
Utilization of Aquatic Products in China. Fisheries for Global Welfare and
Environment, 5th World Fisheries Congress 2008; 2008. p. 289–295.
[11] Trond Bjørndal, et al. Fish processing in Portugal: An industry in expansion. Marine
Policy; 2016. 72: p. 94-106.
[12] Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao
GTGT hàng nông lâm thủy sản trong chế biến và giảm tổn thất sau thu hoạch; 2014.
[13] Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Quyết định ban hành kế hoạch hành động
thực hiện đề án nâng cao giá trị gia tăng hàng nông lâm thủy sản trong chế biến và
giảm tổn thất sau thu hoạch; 2014.
[14] Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Quyết định ban hành Chương trình hành
động thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành Thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia
tăng và phát triển bền vững”; 2014.
[15] Lâm Văn Mẫn. Phát triển bền vững ngành thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long
[Luận án Tiến sĩ]. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; 2015.
[16] Nguyễn Thị Thu Hương. Phát triển ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản theo định
hướng xuất khẩu tại Đà Nẵng [Luận án Tiến sĩ]. Đại học Đà Nẵng; 2008.
[17] United Nations. Industrial Development for the 21st Century. New York; 2007.
[18] M Kniivilä. Industrial Development for the 21st Century: Sustainable Development
Perspectives, ed. U. NATIONS; 2007.
[19] Nguyễn Thanh Trúc. Phát triển công nghiệp chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk
Lắk [Luận án Tiến sĩ]. Đại học Đà Nẵng; 2015.
[20] Trần Văn Hùng. Phát triển ngành công nghiệp gỗ vùng Đông Nam Bộ [Luận án Tiến
sĩ]. Trường Đại học Kinh tế- Luật; 2016.
[21] Nguyễn Thị Kim Anh. Phương hướng và giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp
chế biến thủy sản xuất khẩu của tỉnh Khánh Hòa [Luận án Tiến sĩ]. Trường Đại học
Kinh tế Quốc Dân; 2002.
[22] Thủ tướng chính phủ. Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 phê duyệt quy
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020; 2011.
[23] Cục Thống kê Trà Vinh. Niên giám thống kê Trà Vinh năm 2018. Nhà Xuất bản
Thanh niên; 2018.
[24] Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Điều kiện tự nhiên tỉnh Trà Vinh.
Truy cập từ: https://goo.gl/w9Yutz [Ngày truy cập: 20/3/2018].
[25] Cục Thống kê Trà Vinh. Báo cáo tình tình kinh tế, xã hội năm 2017; 2017.