SOLUTIONS FOR PROMOTING MARINE ECONOMIC DEVELOPMENT OF TRA VINH PROVINCE

Main Article Content

Son Van Vo
My Thi Truc Nguyen

Abstract

Marine economic development is one of the key tasks in socio-economic development and Country’s sovereignty protection. Tra Vinh is a coastal province, which has a coastline of over 65 km with abundant and diverse resources. With the potential and advantages of a coastal province, over the past years, Tra Vinh has had many policies to promote the exploitation of these potential sources bringing high economic efficiency, which contributes to promoting the province economic growth. This article introduces the potential, current situation and proposes some solutions for marine economic development of Tra Vinh Province in the period of 4.0 revolution integration.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Vo, S. and Nguyen, M. (2020) “SOLUTIONS FOR PROMOTING MARINE ECONOMIC DEVELOPMENT OF TRA VINH PROVINCE”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(4), pp. 85-93. doi: 10.35382/18594816.1.4.2020.407.
Section
Proceeding

References

[1] Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa
X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.
[2] Lê Đức An. Hệ thống đảo ven bờ Việt Nam – Tài nguyên và phát triển. Hà Nội: Nhà
Xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; 2008.
[3] Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về
chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2045.
[4] Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về thực hiện
khai thác tốt tiềm năng kinh tế biển trở thành kinh tế mũi nhọn của tỉnh gắn với thu
hút đầu tư vào Khu kinh tế Định An.
[5] Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 05/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030.
[6]. Trần Đức Thạnh. Vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam và tiềm năng sử dụng. Hà Nội:
Nhà Xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; 2008.