POTENTIAL AND ADVANTAGES OF TRA VINH PROVINCE IN DEEP-WATER PORT DEVELOPMENT PLANNING

Main Article Content

Thuan Thien Nguyen

Abstract

As a coastal province in the Mekong Delta region (Mekong Delta), located between two large rivers, namely Tien river and Hau river which flow to the East
Sea, Tra Vinh has two large estuaries: Cung Hau and Dinh An. In which, Dinh An is an estuary convenient for the development of logistics services. By studying maps, searching secondary information and data on the Internet about the export, the transportation planning in Mekong Delta, the author found that Tra Vinh has a lot of potential and advantages in deep-water seaport development planning which serve for export activities of the whole Mekong Delta.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nguyen, T. (2020) “POTENTIAL AND ADVANTAGES OF TRA VINH PROVINCE IN DEEP-WATER PORT DEVELOPMENT PLANNING”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(4), pp. 73-79. doi: 10.35382/18594816.1.4.2020.405.
Section
Proceeding

References

[1]. Trung tâm XT-ĐT TP. Cần Thơ. Giới thiệu Đồng bằng sông Cửu Long. Truy cập từ
https://canthopromotion.vn/dong-bang-song-cuu-long/ [Ngày truy cập: 27/12/2019].
[2]. Lê Phương. (2019). Góc nhìn đại biểu: Giao thông ĐBSCL – Điểm nghẽn trong phát
triển KT-XH. Truy cập từ: http://quochoi.vn/hoatdongdbqh/pages/tin-hoat-dong-daibieu.aspx?ItemID=41383 [Ngày truy cập: 27/12/2019].
[3]. Tiến Lực – Công Mạo – Thanh Liêm. (2019). Phát triển vùng ĐBSCL – Bài 4: TP.
HCM giữ vai trò trung tâm kết nối khu vực. Truy cập từ: https://bnews.vn/phattrien-vung-dbscl-bai-4-tp-hcm-giu-vai-tro-trung-tam-ket-noi-khu-vuc/131621.html
[Ngày truy cập: 27/12/2019].
[4]. Tiến Lực – Công Mạo – Thanh Liêm. (2019). Phát triển vùng ĐBSCL – Bài 1: Đầu
tư không “chạy kịp” thực tế. Truy cập từ: https://bnews.vn/phat-trien-vung-dbsclbai-1-dau-tu-khong-chay-kip-thuc-te-/131608.html [Ngày truy cập: 27/12/2019].
[5]. Báo Giao thông. Hàng loạt dự án giao thông lớn xóa điểm nghẽn về miền Tây. Truy
cập từ: https://www.baogiaothong.vn/loat-du-an-giao-thong-lon-xoa-diem-nghen-vemien-tay-d433374.html [Ngày truy cập 27/12/2019].
[6]. UBND tỉnh Trà Vinh. (2019). Dự thảo Tờ trình về việc đề xuất điều chỉnh quy hoạch
phát triển bến cảng biển Trà Vinh.