LOCAL MARKETING STRATEGIES TO EXPLOIT MARINE ECONOMIC POTENTIAL OF TRA VINH PROVINCE

Main Article Content

Nghi Quoc Nguyen
Trinh Van Bui
Truc Thanh Vo

Abstract

The study aims to evaluate the potential in developing the marine economy and proposes local marketing strategies to exploit these potentials in Tra Vinh
Province. The analytical results indicate that Tra Vinh Province possesses plenty of potential, such as favorable geographic location, investment in infrastructure from the Government and local authorities, ability in region linkage, etc. According to the above outcomes, the study proposes four local marketing strategies which are local image marketing, local feature marketing, infrastructure marketing, and local people marketing. These strategies are used for attracting investment and exploiting the potential of the marine economy in Tra Vinh Province in coming time.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nguyen, N., Bui, T. and Vo, T. (2020) “LOCAL MARKETING STRATEGIES TO EXPLOIT MARINE ECONOMIC POTENTIAL OF TRA VINH PROVINCE”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(4), pp. 50-59. doi: 10.35382/18594816.1.4.2020.403.
Section
Proceeding

References

[1] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân
dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019, số
340/BC-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018.
[2] Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Trà Vinh quý III và 9
tháng năm 2019. http://thongketravinh.vn/info/tinh-ktxh/ktxh-thang-8-2019.aspx [Ngày
truy cập 05/12/2019].
[3] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng Nhân
dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2017 và kế hoạch năm 2018, số
08/BC-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018.
[4] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân
dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 và kế hoạch năm 2017, số
265/BC-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016.
[5] Bách khoa toàn thư mở Wikipedia. Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP
bình quân đầu người. Truy cập từ: https://vi.wikipedia.org/wiki/ [Ngày truy cập
05/12/2019].
[6] Bộ Giao thông Vận tải, Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày
11/5//2019 của Chính phủ về việc đánh giá tổng thể kết quả thực hiện giai đoạn thông
luồng kĩ thuật dự án ĐTXD Luồng tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu và đề xuất sử
dụng vốn dư để triển khai một số hạng mục cấp bách thuộc giai đoạn hoàn chỉnh dự
án, số 7419/BGTVT-KHĐT ngày 08/8/2019.
[7] Huy Tự. Báo đầu tư. Trà Vinh phát huy lợi thế thu hút đầu tư. Truy cập từ:
https://baodautu.vn/tra-vinh-phat-huy-loi-the-thu-hut-dau-tu-d109745.html [Ngày truy
cập 12/12/2019].
[8] Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh. Phòng Lịch sử (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Sơ
lược lịch sử hình thành tỉnh Trà Vinh. Truy cập từ:
https://travinh.gov.vn/ubnd/1426/37932/65514/584831/lich-su-hinh-thanh/so-luoclich-su-hinh-thanh-tinh-tra-vinh.aspx [Ngày truy cập 12/12/2019].
[9] Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. Công bố Chỉ số cải cách hành chính
năm 2018. Truy cập từ: http://caicachhanhchinh.gov.vn/tin-noi-bat/cong-bo-chi-socai-cach-hanh-chinh-nam-2018-7757.html [Ngày truy cập 10/12/2019].
[10] Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Trà Vinh. Thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh – 09 tháng đầu
năm 2019: Cấp mới 50 dự án đầu tư trong và ngoài nước. Truy cập từ:
https://skhdt.travinh.gov.vn/mDefault.aspx?sname=skhdt&sid=1440&pageid=6519
&catid=67770&id=593544&catname=BAO-CAO-THONG-KE&title=Thu-hut-dautu-tren-dia-ban-tinh---09-thang-dau-nam-2019--Cap-moi-50-du-an-dau-tu-trong-vangoai-nuoc [Ngày truy cập 08/12/2019].
[11] Philip Kotler. (2002). Marketing Places. Publish by Simon and Schuster