MARINE ECONOMY IN TRA VINH PROVINCE – POTENTIAL, ADVANTAGES AND SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Main Article Content

Binh Phuoc Thach

Abstract

The sea and the marine economy are particularly important in the development process of coastal localities, especially in the context of strong international
economic integration and the 4.0 revolution currently. Based on analyzing the status of marine economy potential and advantages of Tra Vinh Province, the study proposes six solutions for sustainable marine economic development of the province in the coming time, which contribute to socio-economic development of the province and the whole Mekong Delta region.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Thach, B. (2020) “MARINE ECONOMY IN TRA VINH PROVINCE – POTENTIAL, ADVANTAGES AND SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(4), pp. 14-22. doi: 10.35382/18594816.1.4.2020.401.
Section
Proceeding

References

[1] Lê Quốc Bang. (2017). Kinh tế biển. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/tu-dien-mo/item/2492-kinh-te-bien.html
[Truy cập ngày 02/01/2020].
[2] Nguyễn Đình Bình. (2018). Phát triển kinh tế biển Kiên Giang trong tiến trình hội
nhập kinh tế quốc tế. Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
[3] Tạ Đình Thi. (2019). Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.
https://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/40477802-phat-trien-ben-vung-kinh-tebien-viet-nam.html [Truy cập ngày 02/01/2020].
[4] Bùi Nhật Quang. (2018). Một số vấn đề về biển và phát triển bền vững kinh tế biển.
http://tapchikhxh.vass.gov.vn/mot-so-van-de-ve-bien-va-phat-trien-ben-vung-kinhte-bien-n50261.html [Truy cập ngày 02/01/2020].
[5] Trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinhthanhchitiet.aspx?idTinhThanh=17 [Truy cập
ngày 02/01/2020].
[6] Phước Minh Hiệp. (2019). Trà Vinh phát triển kinh tế biển trước thách thức biến đổi
khí hậu. http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/kinh-te/-/2018/815728/travinh-phat-trien-kinh-te-bien-truoc-thach-thuc-bien-doi-khi-hau.aspx [Truy cập ngày
28/12/2019].
[7] Báo cáo số 306-BC/TU ngày 16/5/2018 của Tỉnh ủy Trà Vinh về kết quả 10 năm thực
hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007về Chiến lược biển Việt Nam đến
năm 2020.
[8] Nguyễn Lam. (2011). Cảng biển ĐBSCL: Quy mô nào?. Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam. https://enternews.vn/cang-bien-dbscl-quy-mo-nao-49571.html
[Truy cập ngày 02/01/2020].
[9] Phan Thanh. (2019). Logistics chưa xứng tầm. Báo Sài gòn giải phóng online.
https://www.sggp.org.vn/logistics-chua-xung-tam-578928.html [Truy cập ngày
02/01/2020].
[10] Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ
trương đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản.
[11] Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội về phương án sử dụng 15.000 tỉ đồng nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 cho các dự án đường sắt và các dự án đường
bộ quan trọng, cấp bách.