STATE MANAGEMENT FOR DEVELOPING MARINE ECONOMY IN TRA VINH PROVINCE

Main Article Content

Tinh Van Tran
Khanh Van Nguyen

Abstract

Tra Vinh has considerable advantages and potential to become one of the marine economy centers of the Mekong Delta. These advantages and potential not only contribute to speeding up the socio-economic development of the province but also create motivation for the sustainable development of the Mekong Delta. Therefore, the state management for marine economic development has always been focused on implementing and has obtained significant achivements which contributing to orienting and promoting the development of marine ecomomic sectors. However, the state management of the marine economic development in Tra Vinh Province has been facing several difficulties and limittations. To optimize the potential of Tra Vinh Province for developing marine economy, many solutions of state management are required to perform in a synchronized way, in which several important duties should be given attention such as (1) building methodologies, policies and orientations of development strategy, (2) improving functions  and duties of management organization for marine economic development, (3) focusing on human resource development to meet the requirement of the duties, (4) well implementing the Party's guidelines and policies as well as the State's policies and laws, (5) performing proactively for deeper integration into the global economy, (6) and strengthening quality
control of marine economic activities.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Tran, T. and Nguyen, K. (2020) “STATE MANAGEMENT FOR DEVELOPING MARINE ECONOMY IN TRA VINH PROVINCE”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(4), pp. 5-13. doi: 10.35382/18594816.1.4.2020.400.
Section
Proceeding

References

[1] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 về
ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài
nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa
bàn tỉnh.
[2] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 10/4/2018 về khai
thác tốt tiềm năng kinh tế biển trở thành kinh tế mũi nhọn của tỉnh gắn với thu hút
đầu tư vào Khu kinh tế Định An.
[3] Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh (khoá IX). Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND
ngày 08/12/2016 về ban hành một số chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp
tỉnh Trà Vinh đến năm 2020.
[4] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 về
việc thành lập Chi cục Biển và Đảo trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
[5] Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Trà Vinh. Báo cáo số 590-BC/TU ngày 30/12/2019 của Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ về việc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày
26/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác quản lí tổng hợp
vùng ven biển tỉnh Trà Vinh.
[6] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 22/01/2016 về tình
hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế –
xã hội năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
[7] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 22/12/2016 về tình
hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế –
xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017.
[8] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 18/01/2018 về tình
hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế –xã
hội năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
[9] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Báo cáo số 340/BC-UBND ngày 17/12/2018 về tình
hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế –
xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
[10] Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Báo cáo số 315/BC-UBND ngày 17/12/2019 về tình
hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế –
xã hội năm 2019 mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.
[11] Bộ Giao thông Vận tải. Quyết định số 3744/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2007 về việc
phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào
sông Hậu.
[12] Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 về việc phê
duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030.
[13] Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 05/9/2011 về việc phê
duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm
2030.