STUDY ON ARSENIC MITIGATION BY LIMING METHOD COMBINING ORGANIC MATERIAL ON SOYBEAN AND CORN IN AN GIANG PROVINCE

Main Article Content

Chuong Van Nguyen
Chinh Trung Nguyen

Abstract

The study on arsenic mitigation by liming method, combining organic material on soybean and corn crops on the dyke in An Giang, was conducted to determine the effect of lime combination rice husk ash (03 tons/ha) on the uptake of arsenic in soybean, and the effect of lime combination sawdust (02 tons/ha) on the uptake of arsenic in corn crops. The experiment was arranged in a completely randomized block field format, where the experiments were arranged with 2 treatments with 4 replicates: Treatment 1 (NT1): control (No liming combined with organic materials); Treatment 2 (NT2): liming combined with organic materials in a ratio
of 1: 1 (Dosage: 03 tons / ha of lime mixture with rice husk biochar for soybean crop land, 02 tons / ha of mixed lime combined with sawdust for corn crop land). The results revealed that liming treatments combined with
organic materials increased pH H2O and arsenic in soil - the lime combination rice husk ash arsenic content in roots (0.836 mg/kg), leaf stems (0.83 mg/kg) and seeds (0.06 mg/kg) had results lower than the control treatments, 33.1%; 32.5% and 45.5% respectively. Applying and combining lime with sawdust resulted in lower arsenic content in leaf stems (95.3 mg/kg) and seeds (6.33 mg/kg) compared to the control treatments
by 31.9% and 49.4%. Therefore, added lime combined with organic matter can decrease arsenic content in plants, and it is recommended that growers apply this technique to reduce the absorption of arsenic into crops.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nguyen, C. and Nguyen, C. (2020) “STUDY ON ARSENIC MITIGATION BY LIMING METHOD COMBINING ORGANIC MATERIAL ON SOYBEAN AND CORN IN AN GIANG PROVINCE”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(37), pp. 108-114. doi: 10.35382/18594816.1.37.2020.382.
Section
Articles

References

[1] Dittmar J, Voegelin A, Roberts L C, Hug S J, Saha
G C, Ali M A, et al. Spatial Distribution and
Temporal Variability of Arsenic in Irrigated Rice
Fields in Bangladesh Paddy Soil. Environmental
Science & Technology. 2007;41(17):5967–5972.
[2] Meharg AA, Rahman M. Arsenic Contamination of
Bangladesh Paddy Field Soils: Implications for Rice
Contribution to Arsenic Consumption. Environmental
Science and Technology. 2003;37(2):229–234.
[3] Nguyễn Văn Chương, Ngô Ngọc Hưng. Khảo sát khả
năng tích lũy của thạch tín và cadimi trong đất và hạt
ngô ở huyện An Phú – tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa
học Đất. 2011;38:106–109.
[4] Williams P N, Islam M R, Adomako E E, Raab A,
Hossain S A, Zhu Y G, et al. Increase in Rice Grain
Arsenic for Regions of Bangladesh Irrigating Paddies
with Elevated Arsenic in Groundwaters. Environmental Science & Technology. 2006;40:4903–4908.
[5] Davis JA, Coston JA, Kent DB, Fuller CC. Application of the Surface Complexation Concept to Complex Mineral Assemblages. Environmental Science
and Technology. 1998;32(19):2820–2828.
[6] Dahal BM, Fuerhacker M, Mentler A, Karki KB,
Shrestha RR, WEH B. Arsenic Contamination
of Soils and Agricultural Plants Through Irrigation Water in Nepal. Environmental Pollution.
2008;155(1):157–163.
[7] Meharg AA. Arsenic in Rice: Understanding a New
Disaster for South-East Asia. Trends in Plant Science.
2004;9(9):415–417.
[8] Srivastava S, Sharma YK. Arsenic Occurrence and
Accumulation in Soil and Water of Eastern Districts
of Uttar Pradesh, India. Environmental Monitoring
and Assessment. 2013;185(6):4995–5002.
[9] Mandal BK, Ogra Y, Suzuki KT. Identification of
Dimethylarsinous and Monomethylarsonous Acids in
Human Urine of the Arsenic-affected Areas in West
Bengal, India. Chemical Research in Toxicology.
2001;14(4):371–378.
[10] Mukherjee A, Sengupta MK, Hossain MA et al.
Arsenic Contamination in Groundwater: a Global
Perspective with Emphasis on the Asian Scenario. Journal of Health, Population and Nutrition.
2006;24(2):142–163.
[11] Huq S M I, Shila U K, Joardar J C. Arsenic
Mitigation Strategy for Rice, Using Water Regime
Management. Land Contamination and Reclamation.
2006;14(2):805–813.
[12] Bộ Tài nguyên và Môi trường. QCVN 03:2008/BTNMT: Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về giới hạn cho
phép của kim loại nặng trong đất. Hà Nội; 2008.
[13] Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. QCVN 01-
12:2009/ BNNPTNT: Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia:
Thức ăn chăn nuôi – Hàm lượng kháng sinh, hóa
dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép
trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn. Hà Nội;
2009.
[14] Tất Anh Thư, Lê Văn Dũng, Võ Thị Gương, Nguyễn
Thị Bích Thủy, Trang Nàng Linh Chi, Đào Lê
Kiều Duyên. Hiệu quả của phân hữu cơ và vôi trong
cải thiện năng suất lúa và đặc tính bất lợi của đất
nhiễm mặn trong điều kiện nhà lưới. Tạp chí Khoa
học Trường Đại học Cần Thơ. 2016;Số chuyên đề:
Nông nghiệp(4):84–93.
[15] Võ Thị Gương, Dương Minh Viễn, Nguyễn Mỹ Hoa,
Nguyễn Minh Đông, Nguyễn Thị Minh Phượng, Trần
Bá Linh, et al. Báo cáo tổng kết nghiên cứu sản xuất
phân hữu cơ vi sinh. Chương trình nghiên cứu kết
hợp giữa Trường Đại học Cần Thơ và Công tyPhân
bón Hóa chất Cần Thơ; 2008.
[16] Makoi J H, Verplancke H. Effect of Gypsum
Placement on the Physical Chemical Properties of a
Saline Sandy Loam Soil. Australian Journal of Crop
Science. 2010;4:556–563.
[17] Huq S M I, Sultana S, Chakraborty G, Chowdhury M
T A. A Mitigation Approach to Alleviate Arsenic Accumulation in Rice Through Balanced Fertilizationl.
Applied and Environmental Soil Science. 2011;p. 1–8.
Doi:10.1155/2011/835627.
[18] TAN Wan-Neng, LI Zhi-An, QIU Jing, ZOU Bi,
LI Ning-Yu, ZHUANG Ping, et al. Lime and
Phosphate Could Reduce Cadmium Uptake by Five
Vegetables Commonly Grown in South China. South
China Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510650 (China). Pedosphere.
2011;21(2):223–229.
[19] Nguyễn Xuân Cự, Cao Thị Thanh Nga, Trần
Khắc Hiệp, Trần Thị Tuyết Thu, Nguyễn Xuân Huân.
Nghiên cứu sự hấp thu Cu, Pb, Zn và tìm hiểu khả
năng sử dụng phân bón để giảm thiểu sự tích luỹ
chúng trong rau cải xanh và rau xà lách . Đại học
Quốc gia Hà Nội; 2008. Báo cáo tổng hợp nghiệm
thu đề tài nghiên cứu khoa học.
[20] Huq S M I, Joardar J C. Effect of Balanced Fertilization on Arsenic and Other Heavy Metals Uptake
in Rice and Other Crops. Bangladesh Journal of
Agriculture and Environment. 2008;4:177–191.