RESEARCH ON DON CA TAI TU ART IN THE SOUTH OF VIETNAM FROM 1975 TO PRESENT

Main Article Content

Chinh Nguyen

Abstract

The studies on the art of Don ca tai tu in the South of Vietnam from the middle of the 20th century to the present were gathered for a review, and the achievements and limitations of studying the traditional art
of Don ca tai tu of Southern Vietnam over time have been collected. The results show that the studies have contributed to identifying the origin, properties and characteristics of this traditional music form, and have
assessed the current reality and proposed solutions to preserve and promote the art of Don ca tai tu. Due to that basis, this paper proposes further research which contribute to the sustainable conservation and promotion the Southern art of Don ca tai tu in the context of globalization.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nguyen, C. (2020) “RESEARCH ON DON CA TAI TU ART IN THE SOUTH OF VIETNAM FROM 1975 TO PRESENT”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(37), pp. 34-45. doi: 10.35382/18594816.1.37.2020.376.
Section
Articles

References

[1] Viện Âm nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt
Nam. Kiểm kê di sản nghệ thuật đờn ca tài tử 2010.
Hà Nội: Nhà Xuất bản Hồng Đức; 2011.
[2] Thanh Hiệp. Vang tiếng Đờn ca tài tử Nam Bộ giữa
Thủ đô. 2019. Truy cập từ: https://nld.com.vn/vannghe/vang-tieng-don-ca-tai-tu-nam-bo-giua-thudo-20190904091654837.htm [Ngày truy cập
27/02/2020].
[3] Võ Tấn Hưng. Cổ nhạc Tầm nguyên [Tài liệu đánh
máy]. Sài Gòn; 1958.
[4] Lê Văn Tiếng và Trần Phong Sắc. Cầm ca tân điệu.
Sài Gòn: Imprimerie de J. Nguyễn Văn Viết; 1926.
[5] Trần Văn Khê. Lối ca Huế và lối nhạc Tài tử. Bách
Khoa. 1961;101:67-69.
[6] Trần Văn Khê. Lối ca Huế và lối nhạc Tài tử. Bách
Khoa. 1961;102:42-50.
[7] Nhóm Nhạc sĩ Hậu Giang biên soạn. Nhạc cổ điển
Việt Nam. Sài Gòn: Nhà Xuất bản Văn hóa; 1974.
[8] Trịnh Thiên Tư và nhóm Nhạc sĩ Bạc Liêu. Ca nhạc
cổ điển điệu Bạc Liêu. Sài Gòn: Quốc Hoa xuất bản;
1962.
[9] Phạm Duy. Đặc khảo về dân nhạc ở Việt Nam. Sài
Gòn: Hiện đại; 1972.
[10] Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội Đại biểu
toàn quốc lần thư IX. Hà Nội: Nhà Xuất bản Chính
trị Quốc gia; 2001.
[11] Nguyễn Thị Mỹ Liêm. Góp phần nghiên cứu Đờn
ca tài tử Nam Bộ. Hà Nội: Nhà Xuất bản Âm nhạc;
2011.
[12] Võ Trường Kỳ. Đờn ca tài tử Nam Bộ. Hà Nội: Đại
học Quốc gia Hà Nội; 2015.
[13] Bùi Thiên Hoàng Quân. Cấu trúc và âm điệu trong
các “Lòng bản” nhạc Tài tử Nam Bộ [Luận án Tiến
sĩ]. Hà Nội: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam;
2011.
[14] Nguyễn Phúc An. Đờn ca tài tử Nam Bộ: khảo và
luận. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Tổng
hợp Thành phố Hồ Chí Minh; 2019.
[15] Tô Kiều Ngân. Ca kịch Huế - Một môn nghệ thuật
đang tàn rụi. Tạp chí Mĩ thuật thời nay. 1980;2:85-88.
[16] Viện Âm nhạc. Đờn ca tài tử qua góc nhìn nghiên
cứu. Hà Nội: Viện Âm nhạc - Học viện Âm nhạc
Quốc gia Việt Nam; 2011.
[17] Nguyễn Thị Mỹ Liêm. Giáo trình Âm nhạc truyền
thống Việt Nam (dành cho sinh viên đại học các
chuyên ngành Âm nhạc). Hà Nội: Nhà Xuất bản Âm
nhạc; 2014.
[18] Vũ Nhật Thăng. Một số nguyên tắc hòa tấu các bản
Bắc của dàn nhạc hòa tấu tài tử Nam Bộ [Khóa luận
tốt nghiệp Đại học]. Hà Nội: Nhạc viện Hà Nội; 1976.
[19] Vũ Nhật Thăng. Tìm hiểu thang âm của một số bài
bản thuộc các điệu Xuân Ai Oán. Tạp chí Nghiên cứu
nghệ thuật. 1987;3.
[20] Thụy Loan. Thử dẫn giải về một lí thuyết điệu thức
của người Việt qua bài bản Tài tử và Cải lương. Tạp
chí Nghiên cứu nghệ thuật. 1978;5-6.
[21] Đắc Nhẫn. Tìm hiểu âm nhạc Cải lương. Thành phố
Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh;
1987.
[22] Thế Bảo. Lòng bản – yếu tố mô hình trong âm nhạc
truyền thống Việt Nam [Luận án Phó Tiến sĩ]. Thành
phố Hồ Chí Minh: Nhạc viện Thành phố Hồ Chí
Minh; 1993.
[23] Nhiều tác giả. Thang âm điệu thức trong âm nhạc
truyền thống một số dân tộc miền Nam Việt Nam.
Viện Văn hóa nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh;
1993.
[24] Vũ Nhật Quang. Một cách hiểu về điệu và hơi trong
nhạc Tài tử - Cải lương. Tạp chí Âm nhạc. 1993;3.
[25] Nguyễn Văn Ngưu. Cổ nhạc tổ truyền nguyên lý BắcHạ-Nam-Oán 20 bản tổ cầm ca. Thành phố Hồ Chí
Minh: Nhà Xuất bản Văn nghệ; 1995.
[26] Vũ Nhật Thăng. Thang âm nhạc Cải lương - Tài tử.
Hà Nội: Nhà Xuất bản Âm nhạc – Viện Âm nhạc Hà
Nội; 1998.
[27] Kiều Tấn. Hệ thống bài bản nhạc tài tử Nam Bộ. In
trong Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn - Bảo
tàng Lịch sử Việt Nam - Bảo tàng Thành phố Hồ Chí
Minh. Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ
Chí Minh: Nhà Xuất bản Trẻ; 2002:276-296.
[28] Lâm Tường Vân. Đờn ca tài tử Nam Bộ. Cà Mau:
Nhà Xuất bản Mũi Cà Mau; 2003.
[29] Đỗ Dũng. Sân khấu cải lương Nam Bộ. Thành phố
Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Trẻ; 2004.
[30] Đỗ Dũng và Văn Chiểu. Đờn ca Tài tử và Cải lương
- tính tương đồng và dị biệt (song ngữ Việt - Anh).
Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Văn hóa Văn
nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; 2015.
[31] Nguyễn Đức Hiệp. Nghệ thuật sân khấu: Hát bội,
Đờn ca tài tử và Cải lương ở Sài Gòn và Nam Kỳ
cuối thế kỷ XIX đến 1945. Thành phố Hồ Chí Minh:
Nhà Xuất bản Văn hóa – Văn nghệ; 2017.
[32] Hoài Anh, Thành Nguyên, Hồ Sĩ Hiệp. Văn học Nam
Bộ từ đầu đến giữa thế kỉ XX (1900-1954). Thành
phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Thành phố Hồ Chí
Minh; 1988.
[33] Mai Mỹ Duyên. Đờn ca tài tử trong đời sống văn hóa
cư dân Tây Nam Bộ [Luận án Tiến sĩ]. Hà Nội: Viện
Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam; 2007.
[34] Phan Võ Thu Tâm. Khai thác các giá trị văn hóa -
nghệ thuật của Đờn ca tài tử Nam Bộ - Việt Nam
phục vụ phát triển du lịch [Luận văn Thạc sĩ]. Hà
Nội: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
- Đại học Quốc gia Hà Nội.
[35] Nguyễn Văn Nam. Đờn ca tài tử trên sóng Đài Phát
thanh và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh
[Luận văn Thạc sĩ]. Thành phố Hồ Chí Minh: Trường
Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh; 2017.
[36] Trần Thanh Bình. Quản lý sự kiện văn hóa trên Đài
Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (nghiên cứu
trường hợp cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ) [Luận
văn Thạc sĩ]. Thành phố Hồ Chí Minh: Trường Đại
học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh; 2018.
[37] Trần Ngân Hà. Đờn ca tài tử: giới và các diễn ngôn
về vị thế (nghiên cứu trường hợp tại cù lao Thới Sơn,
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) [Luận văn Thạc sĩ]. Thành
phố Hồ Chí Minh: Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí
Minh; 2016.
[38] Vương Hồng Sển. Hồi ký 50 năm mê hát. Sài Gòn:
Cơ sở Phạm Quang Khai; 1968.
[39] Mai Mỹ Duyên. Nghệ nhân Đờn ca tài tử tiêu biểu
của tỉnh Tiền Giang. Hà Nội: Chương trình Mục tiêu
Quốc gia, Bộ Văn hóa Thông tin; 2006.
[40] Mai Mỹ Duyên. Bảo tồn và phát huy bền vững nghệ
thuật Đờn ca tài tử ở Bình Dương. Trường Đại học
Trà Vinh: Báo cáo tổng kết đề tài cấp tỉnh (Bình
Dương); 2017).
[41] Trần Phước Thuận. Bước đầu tìm hiểu tác giả và tác
phẩm cổ nhạc Bạc Liêu. Thành phố Hồ Chí Minh:
Nhà Xuất bản Thanh niên; 2012.
[42] Huỳnh Công Tín (chủ biên). Văn hóa Cải lương Nam
Bộ - Từ Đờn ca tài tử đến sân khấu Cải lương, từ
lý luận đến thực tiễn. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà
Xuất bản Văn hóa - Văn nghệ; 2016.
[43] Cao Huy Thế. Phát huy vai trò truyền nghề của nghệ
nhân Đờn ca tài tử tỉnh Tiền Giang. Thành phố Hồ
Chí Minh: Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ
Chí Minh; 2015.
[44] Phạm Thái Bình. Nghệ nhân Đờn ca tài tửNam Bộ:
thực trạng và giải pháp [Luận văn Thạc sĩ]. Thành
phố Hồ Chí Minh: Trường Đại học Văn hóa Thành
phố Hồ Chí Minh; 2016.
[45] Dương Thị Hoài Thương. Gia đình nghệ nhân ở
Thành phố Hồ Chí Minh trong việc bảo tồn và phát huy Đờn ca tài tử Nam Bộ [Luận văn Thạc sĩ]. Thành
phố Hồ Chí Minh: Trường Đại học Văn hóa Thành
phố Hồ Chí Minh; 2018.
[46] Đỗ Ngọc Cần. Gia đình nghệ nhân với việc bảo tồn và
phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử tại thành phố Bạc
Liêu [Luận văn Thạc sĩ]. Thành phố Hồ Chí Minh:
Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh;
2018.