FACTORS AFFECTING USER SATISFACTION ON THE QUALITY OF IDENTITY CARD SERVICE IN SOC TRANG PROVINCE

Main Article Content

Thuan Van Le

Abstract

This study aimed to identify the factors that influence user satisfaction on the quality of ID card service in Soc Trang Province. Cronbach’s Alpha, exploratory factor analysis and multivariate linear regression were utilized to analyze the data collected from direct interviews with 224 people using the ID card service by police in Soc
Trang Province, Viet Nam. The results of the study identified five factors that contributed to satisfaction, including adequate equipment; receiving recommendations and results; clear guidance; good communication with the officers; forms and procedures.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Le, T. (2020) “FACTORS AFFECTING USER SATISFACTION ON THE QUALITY OF IDENTITY CARD SERVICE IN SOC TRANG PROVINCE”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(37), pp. 24-33. doi: 10.35382/18594816.1.37.2020.375.
Section
Articles

References

[1] Thủ tướng Chính phủ. Nghị định số 432011NĐ-CP
ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
về quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ
công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc
cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 2011.
[2] Thủ tướng Chính phủ. Nghị định số 642007NĐ-CP
ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của
các cơ quan nhà nước; 2007.
[3] Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Kế hoạch số 48KHUBND ngày 04 tháng 07 năm 2016 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sóc Trăng về thực hiện chương trình tổng
thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
Sóc Trăng giai đoạn 2016 – 2020; 2016.
[4] Bitner M J. Evaluating service encounters; the effects
of physical surroundings and employee responses.
Journal of Marketing. 1990;54:69–82.
[5] Parasuraman A, V A Zeithaml, L L Berry.
SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring
Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of
Retailing. 1988;4(1):12–40.
[6] Chih-Tung Hsiao, Jie-Shin Lin. A study of service
quality in public sector. International Journal of
Electronic Business Management. 2008;6(1):29–37.
[7] Ramseook-Munhurun P, Lukea-Bhiwajee S D,
Naidoo P. Service quality in the public service.
International Journal of Management and Marketing
Research. 2010;3:37–50.
[8] Bộ Nội vụ. Quyết định số 1383QĐ-BNV ngày 28
tháng 12 năm 2012 về việc phê duyệt Đề án xây dựng
Phương pháp đo lường ảnh hưởng của chất lượng
dịch vụ cấp giấy Chứng minh nhân dân đến sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của
cơ quan hành chính nhà nước; 2012.
[9] Bộ Nội vụ. Quyết định số 2640QĐ-BNV ngày 10
tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề
án đo lường ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ cấp
giấy Chứng minh nhân dân đến sự hài lòng của người
dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành
chính nhà nước giai đoạn 2017-2020; 2017.
[10] Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, Bộ Nội vụ, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.
SIPAS 2015 chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức
đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước;
2015.
[11] Lê Nguyễn Đoan Khôi, Nguyễn Việt Thúy, Đỗ
Hữu Nghị. Mô hình mối quan hệ giữa chất lượng
dịch vụ và sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ
y tế của các bệnh viện tuyến quận huyện tại Thành
phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần
Thơ. 2014;33D:94–101.
[12] Ngô Hồng Lan Thảo. Đánh giá sự hài lòng của người
dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại Ủy
ban nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương [[Luận
văn Thạc sĩ]]. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng;
2016.
[13] Nguyễn Hữu Thịnh. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự
hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành
chính công tại Ủy ban nhân dân phường Thới An
Đông, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ [[Luận
văn Thạc sĩ]]. Trường Đại học Tây Đô; 2018.
[14] Parasuraman A, L L Berry, V A Zeithaml. Refinement and Reassessment of the SERVQUAL Scale.
Journal of Retailing. 1991;67(4):420–450.
[15] Bollen K A. Structural Equation with Latent Variables; 1989.
[16] Hair J F, Ander son R E, Tathan R L, William
C Black. Multiviariate Data Analysis; 2006.
[17] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. Phân tích
dữ liệu nghiên cứu với SPSS; 2008.