HUMANISM AS A VALUE CATEGORY IN VIETNAMESE LITERARY STUDIES

Main Article Content

Hai Dang Nguyen

Abstract

Using polysystem theory, the article examines the conceptions of literary researchers in Vietnam in establishing main standards in the process of literary evaluation. As a result, researchers often choose two basic and
common standards: political and humanity. In particular, since the Renew (1986) until now, humanity standards have been considered by some researchers as a valuable category in the literary studies in Vietnam.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Nguyen H. HUMANISM AS A VALUE CATEGORY IN VIETNAMESE LITERARY STUDIES. journal [Internet]. 28Dec.2022 [cited 2Apr.2023];12(49):45-. Available from: http://journal.tvu.edu.vn/index.php/journal/article/view/1399
Section
Articles

References

[1] Nguyễn Đăng Hai. Chủ nghĩa nhân văn trong khoa
nghiên cứu văn học ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX
đến 1975. Tạp chí khoa học – Khoa học xã hội và
nhân văn, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ
Chí Minh. 2018;11(15):61–74.
[2] Đào Duy Anh. Giản yếu Hán Việt từ điển, quyển hạ.
Hà Nội: Nhà in Lê Văn Tân. 1932.
[3] Đặng Thai Mai. Chủ nghĩa nhân văn dưới thời văn
hóa Phục hưng, Tập Thi luận và tài liệu số 2. Thanh
Hóa: Nhà in Tư tưởng. 1949.
[4] Hoài Thanh. Nhân văn Việt Nam. Thanh Hóa: Hội
Văn hóa Việt Nam. 1949.
[5] Hoài Thanh. Quyền sống của con người trong Truyện
Kiều của Nguyễn Du. Thanh Hóa: Hội Văn hóa Việt
Nam. 1949.
[6] Hoàng Xuân Nhị. Chủ nghĩa nhân văn của chúng ta.
Báo Nhân dân. 1956; 955+956.
[7] Hồng Chương. Hai quan niệm về chủ nghĩa nhân đạo.
Tạp chí Học tập. 1964;10: 24–35.
[8] Tố Hữu. Đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản,
nâng cao nhiệt tình cách mạng và tính chiến đấu trong
văn nghệ. Tạp chí Học tập. 1964;10: 1–23.
[9] Vũ Đức Phúc. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của
Trung ương Đảng và công tác văn học. Tạp chí Văn
học. 1964;4: 1–5
[10] Hoàng Trinh. Về chủ nghĩa xét lại hiện đại trong văn
nghệ Nam-tư. Tạp chí Văn học. 1964;1: 1–10.
[11] Nguyễn Mạnh Tường. Chúng tôi phỏng vấn về vấn
đề mở rộng tự do và dân chủ. Báo Nhân văn. 1956;1.
[12] Trần Đức Thảo. Nỗ lực phát triển tự do dân chủ. Báo
Nhân văn; 1956;3.
[13] Kim Định. Nhân bản. Sài Gòn: Ra khơi xuất bản;
1965.
[14] Nguyễn Văn Trung. Nhận định (6 tập). Sài Gòn: Nam
Sơn xuất bản; 1958–1972.
[15] André Niel. Những tiếng kêu lớn của chủ nghĩa nhân
bản hiện đại. Mạnh Tường dịch. Sài Gòn: Ca Dao
xuất bản; 1969.
[16] Alfred North Whitehead. Bước đường phiêu lưu của
những dòng tư tưởng: lịch sử rạng rỡ về những tư
tưởng vĩ đại của nhân loại. Nam Chi và Từ Huệ dịch.
Sài Gòn: Văn Đàn; 1969.
[17] Martin Heidergger. Thư về nhân bản chủ nghĩa. Trần
Xuân Kiêm dịch và giới thiệu. Sài Gòn: Tân An; 1974.
[18] Itamar Even-Zohar. Lý thuyết đa hệ thống trong
nghiên cứu văn hóa, văn chương. Trần Hải Yến và
Nguyễn Đào Nguyên dịch. Hà Nội: Thế giới; 2014.
[19] Mann N. The Origins of Humanism. In Jill Kraye
(Editor). The Cambridge Companion to Renaissance
Humanism (Cambridge Companions to Literature).
Cambridge: Cambridge University Press; 1996: 1–19.
[20] Abrams M.H. A Glossary of Literary Terms. (Seventh
edition). New York: Earl McPeek; 1999.
[21] Diêm Liên Khoa. Tầm cao của văn học chiến
tranh phương Đông. Thiên Thai dịch. 2016. Truy
cập từ http://tiasang.com.vn/-van-hoa/tam-cao-cuavan-hoc-chien-tranh-phuong-dong-9649/ [Ngày truy
cập: 30/8/2020].
[22] Tổ Bộ môn Lí luận Văn học các Trường Đại học Sư
phạm Hà Nội, Vinh và Đại học Tổng hợp. Cơ sở lí
luận văn học, Tập 1: Phần nguyên lí chung. Hà Nội:
Giáo dục; 1978.
[23] Nguyễn Lương Ngọc (chủ biên). Cơ sở lí luận văn
học, tập 1. Hà Nội: Đại học và Trung học Chuyên
nghiệp. 1980.
[24] Trần Thanh Đạm. Ý nghĩa lịch sử và giá trị nhân văn
của văn chương dân tộc 50 năm qua. Văn học và cuộc
sống. Hà Nội: Lao động; 1995: 13–29.
[25] Trần Đình Sử. Trên đường biên của lí luận văn học.
Hà Nội: Văn học; 2014.
[26] Phùng Quý Nhâm. Chủ nghĩa nhân văn hiện thực
trong văn học, nghệ thuật. Tạp chí Lý luận, phê bình
văn học, nghệ thuật. 2013;5: 13–17.
[27] Nguyễn Lộc, Ngô Thế Phúc, Nguyễn Như Diệm dịch.
Chủ nghĩa nhân đạo của triết học và triết học của
chủ nghĩa nhân đạo. Hà Nội: Viện Thông tin Khoa
học Xã hội; 1989.
[28] C. Mác, Ph.Ăngghen, V.I. Lê Nin. Về văn học nghệ
thuật. Hà Nội: Sự thật; 1977.
[29] Trần Đình Sử. Một nền lí luận văn học hiện đại (nhìn
qua thực tiễn Trung Quốc). Hà Nội: Đại học Sư phạm.
2012.
[30] Lưu Cương Kỷ, Phạm Minh Hoa. Dịch học và Mỹ
học. Hoàng Văn Lâu dịch. Hà Nội: Văn hóa Thông
tin; 2002.
[31] Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng. 2017. Truy
cập từ: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/banchap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thuvi/nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-vicua-dang-1493 [Truy cập ngày: 25/12/2021].
[32] Nguyễn Minh Châu. Hãy đọc lời ai điếu cho một giai
đoạn văn nghệ minh họa. Báo Văn nghệ. 1987;49&50:
2, 15.
[33] Nguyễn Văn Hạnh. Nội dung và ý nghĩa khái niệm
chủ nghĩa hiện thực trong văn học. Tạp chí Văn học.
1987;1: 57–72.
[34] Phương Lựu chủ biên, Trần Đình Sử, Lê Ngọc Trà.
Lí luận văn học, tập 1: Nguyên lí tổng quát. Hà Nội:
Giáo dục. 1986.
[35] Trần Đình Sử. Tính nhân loại và văn học. Văn nghệ.
1988; 1–2.
[36] Nguyễn Đăng Hai. Khái niệm chủ nghĩa nhân văn và
chủ nghĩa nhân đạo trong khoa nghiên cứu văn học ở
Việt Nam từ 1945 đến nay. Tạp chí khoa học Đại học
Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 2015;1(66):143–
155.
[37] Huỳnh Như Phương. Lí luận văn học (nhập môn). Hà
Nội: Đại học Quốc gia TP. HCM. 2010.
[38] Pêtơrốp. Chủ nghĩa hiện thực phê phán. Nguyễn Đức
Nam, Phạm Văn Trọng, Đặng Anh Đào dịch. Hà Nội:
Đại học và Trung học Chuyên nghiệp; 1986.
[39] Trần Đăng Suyền. Chủ nghĩa hiện thực trong văn học
Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX. Hà Nội: Khoa học Xã
hội. 2010.
[40] Xtreltxôva N. Nhà văn và thời đại. Matxcơva: APN.
1989.
[41] Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Chủ nghĩa nhân
đạo trong văn học hiện đại: Những thành tựu lý luận
về chủ nghĩa xã hội (Sưu tập chuyên đề). Hà Nội:
Viện Thông tin Khoa học Xã hội. 1989.
[42] N. Konrad. Phương Đông và phương Tây. (Trịnh Bá
Đĩnh dịch). Hà Nội: Giáo dục. 1997.