PRESERVING AND DEVELOPING THE CULTURE OF THE HOA COMMUNITY IN BAC LIEU CITY, BAC LIEU PROVINCE, VIETNAM

Main Article Content

Lien Thi Luu

Abstract

In the trend of integration and development along with the process of coexistence with ethnic groups in the province, some cultural values of the Hoa community in Bac Lieu City are in danger of disappearing. The preservation and development of the culture of the Hoa community in Bac Lieu City is an urgent matter that needs attention. In this article, on the basis of applying ethnographic fieldwork and in-depth interviews, we will present the status of cultural preservation of the Hoa community in Bac Lieu City, Bac Lieu Province. Thereby, the author proposes solutions to preserve and develop the culture of the Hoa community in Bac Lieu City, Bac Lieu Province.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Luu L. PRESERVING AND DEVELOPING THE CULTURE OF THE HOA COMMUNITY IN BAC LIEU CITY, BAC LIEU PROVINCE, VIETNAM. journal [Internet]. 28Dec.2022 [cited 2Apr.2023];12(49):34-. Available from: http://journal.tvu.edu.vn/index.php/journal/article/view/1397
Section
Articles

References

[1] Ủy ban dân tộc. Bức tranh văn hóa các
dân tộc Việt Nam. 2015. Truy cập từ:
http://www.cema.gov.vn/gioi-thieu/cong-dong-54-
dan-toc/nguoi-hoa.htm [Ngày truy cập: 18/8/2022].
[2] Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu. Niên giám Thống kê
tỉnh Bạc Liêu 2019. Hà Nội: Nhà Xuất bản Thống
kê; 2020.
[3] Dương Văn Huy. Người Hoa tại Việt Nam. Hà Nội:
Nhà Xuất bản Hà Nội; 1993.
[4] Châu Hải. Các nhóm cộng đồng người Hoa ở Việt
Nam. Hà Nội: Nhà Xuất bản Khoa học xã hội; 1992.
[5] Dương Văn Huy. Người Hoa trong xã hội Việt Nam
nửa đầu thế kỷ XIX. Hà Nội: Nhà Xuất bản Hà Nội;
2011.
[6] Lê Hải Đăng. Phác họa cơ chế bảo tồn trong di sản
văn hóa người Hoa. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển.
2018;5(148): 56–62.
[7] Nguyễn Duy Bính. Hôn nhân và gia đình của người
Hoa ở Nam Bộ. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất
bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 2005.
[8] Võ Thanh Bằng. Tín ngưỡng dân gian của người Hoa
ở Nam Bộ. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản
Thành phố Hồ Chí Minh; 2005.
[9] Ngô Văn Lệ. Người Hoa ở Nam Bộ. Thành phố Hồ
Chí Minh: Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành
phố Hồ Chí Minh; 2005.
[10] Phan An. Người Hoa ở Nam Bộ. Hà Nội: Nhà Xuất
bản Khoa học xã hội; 2005.
[11] Nguyễn Bích Lợi. Hôn nhân và gia đình của người
Hoa ở Nam Bộ. Tạp chí Dân tộc học. 2006; 2:71–72.
[12] Lê Ngọc Thắng. Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng
Nam Bộ Việt Nam. Hà Nội: Nhà Xuất bản Đại học
Quốc gia Hà Nội; 2009.
[13] Huỳnh Ngọc Trảng. Đặc khảo văn hóa người Hoa ở
Nam Bộ. Hà Nội: Nhà Xuất bản Văn hóa dân tộc;
2012.
[14] Huỳnh Minh. Bạc Liêu xưa. Thành phố Hồ Chí Minh:
Nhà Xuất bản Thanh Niên; 2002.
[15] Phạm Anh Hoan. Nghi thức cưới hỏi của người Hoa
ở Bạc Liêu-Cà Mau. Tạp chí Toàn cảnh sự kiện – dư
luận. 2007;208: 28–29.
[16] Lưu Thị Liên. Văn hóa của cộng đồng người Hoa ở
Bạc Liêu [Luận văn Thạc sĩ]. Viện Việt Nam học và
Khoa học phát triển; 2016.
[17] Trương Thu Trang. Tín ngưỡng thờ Mẫu, thờ Nữ thần
trong cộng đồng người Hoa ở Bạc Liêu. Thành phố
Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Văn hóa Dân tộc; 2019.
[18] Thủ tướng Chính Phủ. Quyết định phê duyệt Đề án
“Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số
Việt Nam đến năm 2020”. Hà Nội: Thủ tướng Chính
phủ. 2011;1270.
[19] Tỉnh ủy Bạc Liêu. Nghị quyết của Ban chấp hành
Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về đẩy mạnh phát triển du
lịch. Bạc Liêu: Tỉnh ủy Bạc Liêu. 2011;02.
[20] Tuấn Kiệt. Bạc Liêu làm mới du lịch để
thu hút du khách tham quan. Truy cập từ:
https://www.vietnamplus.vn/bac-lieu-lam-moidu-lich-de-thu-hut-du-khach-tham-quan/805510.vnp
[Ngày truy cập: 15/9/2022]
[21] Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu. Kế hoạch số
47/KH-UBND về triển khai thực hiện Chiến lược phát
triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố
Bạc Liêu. Bạc Liêu: Ủy ban nhân dân thành phố Bạc
Liêu. 2022;47.
[22] Chu Viết Luân (Chủ biên). Bạc Liêu, thế và lực trong
thế kỷ XXI. Hà Nội: Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia;
2006.