SPECIES COMPOSITION AND HABITAT OF BUTTERFLY IN MUA XUAN AGRICULTURAL CENTER, HAU GIANG PROVINCE

Main Article Content

Dan Hoang Truong
Lien Thi Bich Tran
Tho Truong Bui

Abstract

The survey was carried out in Mua Xuan agricultural center, Hau Giang province from 9/2014 to 12/2014. The study recorded 41 butterfly species, which belong to 32 genera of 05 families. Nymphalidae was the most dominant family, followed by Pieridae, Hesperiidae and Lycaenidae whereas Papilionidae had the lowest frequency of occurrence. The findings also indicated that Melaleuca forest and roadside sight were two diverse habitats where the butterfly species were found most.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Truong D, Tran L, Bui T. SPECIES COMPOSITION AND HABITAT OF BUTTERFLY IN MUA XUAN AGRICULTURAL CENTER, HAU GIANG PROVINCE. journal [Internet]. 19Jun.2019 [cited 1Oct.2023];7(25):60-7. Available from: https://journal.tvu.edu.vn/index.php/journal/article/view/122
Section
Articles

References

[1] Bùi Hữu Mạnh. Nhận diện bằng hình ảnh các loài
bướm ngày Phú Quốc. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà
xuất bản Widife At Risk; 2008.
[2] Huỳnh Đức. Khảo sát sự đa dạng và phong phú thuộc
bộ cánh vẩy (Lepidotera) tại vườn quốc gia Phú Quốc,
Tỉnh Kiên Giang [Luận văn Thạc sĩ]; 2010.
[3] Phạm Thanh Điền, Trần Thị Anh Thư. Đa dạng côn
trùng ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Thành phố
Cần Thơ. Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học
các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VI
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. 2012;p. 476 – 486.
[4] Hồ Hồng Hải. Khảo sát thành phần và sự phân bố
bướm ngày ở thành phố Cần Thơ [Luận văn Đại học];
2013.
[5] Borror J D, Delong D M. An introduction to the study
of Insects. USA: Saunders college Publishers; 1981.
[6] Nguyễn Thị Thu Cúc. Giáo trình côn trùng đại
cương. Cần Thơ: Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ; 2010.
[7] Millar M A. Butterflies, Tears and Flowers: A
Personal Journey. UK: Tiny Drops Inspirations
Publisher; 2000.
[8] Bùi Hữu Mạnh. Điều tra, phân loại bướm thuộc họ
Nymphalidae và bước đầu khảo sát một số đặc điểm
sinh học, sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình
Châu – Phước Bửu. [Luận văn Thạc sĩ]; 1998.
[9] Bùi Hữu Mạnh. Một số loài bướm Việt Nam. Thành
phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Widife At Risk; 2007.
[10] Godrey J E. The jouhnal of the siam society, natural
history supplement. Thailand: The Society Publisher; 1930.
[11] Sharma P D. Ecology and environment. New Delhi:
Rastogi Publisher; 2003.
[12] Simpson E H. Measurment of diversity. London:
Macmillan Publishers Ltd; 1949.