RESEARCH ON BUILDING A COMPOSTING PROCESS OF PEELED SHRIMP SHELLS PRODUCED IN SUPER-INTENSIVE SHRIMP FARMING INTO ORGANIC FERTILIZER BY PROBIOTICS

Main Article Content

Minh Tan Nguyen
Hong Van Nguyen Thi

Abstract

In this study, the author mixed peeled shrimp shells in intensive shrimp farming and straw with probiotics using the aerobic organic composting process to produce calciumrich organic fertilizer. After 50 days of composting of peeled shrimp shells and straw with BioUSD or Fito-Biomix RR probiotics, the resulting fertilizer was brown-black in color, highly soft, spongy and highly degraded and has a relatively uniform size. Due to the action of microorganisms in Bio-USD probiotics, the nutritional compositions in peeled shrimp shell fertilizer had total nitrogen 4.34%, NH4+-N 269 (mg/kg), total carbon 14.6%, organic matter 51.3%, total calcium 22.0%, and C/N ratio 3.26. Similarly, the nutritional compositions in that fertilizer by FitoBiomix RR probiotics were total nitrogen 4.17%, NH4+-N 329 (mg/kg), total carbon 17.8%, organic matter 53.8%, total calcium 17.8%, and C/N ratio 4.27. Finally, the author evaluated the quality of the fertilizers with different probiotics in bok choy cultivation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nguyen, M. T. and Nguyen Thi, H. V. (2022) “RESEARCH ON BUILDING A COMPOSTING PROCESS OF PEELED SHRIMP SHELLS PRODUCED IN SUPER-INTENSIVE SHRIMP FARMING INTO ORGANIC FERTILIZER BY PROBIOTICS”, TRA VINH UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE; ISSN: 2815-6072; E-ISSN: 2815-6099, 11(48), pp. 78-90. doi: 10.35382/tvujs.11.48.2022.1115.
Section
Articles

References

[1] Phạm Hoàng Minh. Khu nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm
Bạc Liêu: Làm giàu cùng con tôm. 2022.
Truy cập từ: https://knncnc.baclieu.gov.vn/-
/khunongnghiepungdungcongnghecaophattrientombac
lieulamgiaucungcontom [Ngày truy cập 13/9/2022].
[2] Huỳnh Trường Giang. Sợ lột xác trên tôm thẻ
chân trắng (Litopenaeus vannamei). 2020. Truy cập
từ: https://uv-vietnam.com.vn/vi/su-lot-xac-tren-tomthe-chan-trang-litopenaeus-vannamei [Ngày truy cập
13/9/2022].
[3] Roy S, Leclerc P, Auger F, Soucy G, Moresoli C,
Côté L, et al. A novel two – phase composting process using shrimp shells as an amendment to partly
composted biomass. Compost Science & Utilization.
1997;5(4): 52–64.
[4] Usami Y, Okamoto Y, Takayama T, Shigemasa Y,
Minami S. Effect of N-acetyl-D-glucosamin and Dglucosamine oligomers on canine polymorphonuclear
cells in vitro. Carbohydrate Polymer. 1998;36(2-3):
137–141.
[5] Le Van An. Ensiling of shrimp by-product and its
utilisation in diets for pigs under farm conditions.
1999.
[6] L. V. Lien, R. Sansoucy, N. Thien. Preserving shrimp
head and animal blood with molasses and feeding
them as supplement for pigs. National Seminar Workshop Sutainable Livestock Production on Local Feed
Resources. 1993.
[7] Perez R. Fish silage for feeding livestock. World
Animal Review. 1995;82(1): 34–42.
[8] Food and Agriculture Organization of the United
Nations. The State of World Fisheries and Aquaculture. Rome: Food and Agriculture Organization of the
United Nations; 2016.
[9] Hayeripour. Study of shrimp shell derivatives for
treating of low-level radioactive liquid wastes. Energy
Technology Data Exchange (ETDEWEB). 2006.
[10] Danso G, Drechsel P, Cofie O. Large-scale urban
waste composting for urban and peri-urban agriculture in West Africa: An integrated approach to
provide decision support to municipal authorities.
In: Agricultures et developpement urbain en Ajrique
subsaharienne: environnement et enjeux sanitaires.
2008. p.51–62.
[11] Bollen G. J. Composting of Agricultural Wastes. Elsevier Applied Science, London. 1985. p.282.
[12] W. D. P. Rengga, M. A. Mubarok, N. S. Cahyarini.
Utilization of shrimp shell waste as matrix controller
by using ionotropic gelation method in slow release
fertilizer based on environmental conservation, 5th.
In International Conference on Coastal and Ocean
Engineering (ICCOE 2018). 2018, IOP Conf.Series:
Earth and Environmental Science 171.
[13] Alewo Opuada AMEH. Lactic acid demineralization
of shrimp shell and chitosan synthesis. Directory of
Open Access Journals (Sweden); 2015.
[14] Percot A, Viton C, Domard A. Characterization
of shrimp shell deproteinzation. Biomacromolecules.
2003;4(5): 1380–1385.
[15] Ghorbel-Bellaaj O, Younes I, Maâlej H, Hajji S, Nasri
M. Chitin extraction from shrimp shell waste using
bacillus bacteria. International Journal of Biological
Macromolecules. 2012;51(5): 1196–1201.
[16] Chakrabarti R. Carotenoproten from tropical brown
shrimp shell waste by enzymatic process. Food
Biotechnology. 2007;16(1): 81–90.
[17] Phan Thị Bích Trâm, Phạm Thu Cúc. Nghiên cứu xử
lí vỏ đâu tôm với rỉ đường và Enzym dùng làm thức
ăn cho gia súc, gia cầm. Tạp chí Khoa học Trường
Đại học Cần Thơ. 2004;2: 125–130.
[18] Nguyễn Thị Thu Vân. Ủ chua vỏ đầu tôm làm thức
ăn bổ, sang nuôi vịt đẻ [Luận văn cao học]. Trường
Đại học Cần Thơ; 1997.
[19] Nguyễn Thị Hạnh Chi, Đặng Nguyễn Hoàng Minh,
Nguyễn Thành Vô, Nguyễn Tuyết Giang. Ứng dụng
vi khuẩn Bacillus subtilis và nấm Trichoderma
harzianum trong xử lý phân bò. Tạp chí Khoa học
Kỹ thuật Chăn nuôi. 2021;266: 77–82.
[20] Phùng Chí Sỹ, Vũ Thành Nam. Áp dụng thử nghiệm
mô hình công nghệ tủ phân vi sinh ra nhiệt để xử lí
chất thải nông nghiệp và rác thải sinh hoạt hữu cơ
quy mô hộ gia đình. 2019. Trung tâm Công nghệ Môi
trường (ENTEC).
[21] Trà Văn Tung, Lê Thanh Hải, Nguyễn Thị Tường
Vi, Lê Quốc Vĩ, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Thị
Hiệu và cộng sự. Tái sử dụng bùn đáy ao nuôi tôm
sản xuất phân bón hữu cơ quy mô công nghiệp. 2019.
Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh.
[22] Nguyễn Văn Phước. Quản lí và xử lí chất thải rắn.
Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Đại học Quốc
gia TP. Hồ Chí Minh; 2012.
[23] Bùi Huy Hiền. Phân hữu cơ trong sản xuất nông
nghiệp bền vững ở Việt Nam. 2005: 579–584. Báo
cáo khoa học nông nghiệp.
[24] Lê Hoàng Việt. Giáo trình Xử lí chất thải rắn [Tài
liệu giảng dạy]; 2005. Trường Đại học Cần Thơ.
[25] Lê Hoàng Việt. Giáo trình Quản lí và tái sử dụng
chất thải hữu cơ [Tài liệu giảng dạy]; 2005. Trường
Đại học Cần Thơ.
[26] Lê Văn Can. Phân chuồng. Hà Nội: Nhà Xuất bản
Nông Nghiệp; 1982.
[27] Nguyễn Thanh Hiền. Phân hữu cơ phân vi sinh và
phân ủ. Nghệ An: Nhà Xuất bản Nghệ An; 2003.
[28] Trịnh Ngọc Vinh. Xử lí phụ phế phẩm từ tôm bằng
phương pháp vi sinh [Khóa luận tốt nghiệp]. Trường
Đại học An Giang; 2005.
[29] Trương Thị Giang, Thái Thị Thùy Dương. Ủ phân
compost với nguyên liệu bùn thải thủy sản kết hợp
với rác thải sinh hoạt theo phương pháp thông khí tự
nhiên và thông khí cưỡng bức [Khóa luận tốt nghiệp].
Trường Đại học Cần Thơ; 2011.
[30] Vũ Hữu Yêm. Giáo trình Phân bón và cách bón phân.
Hà Nội: Nhà Xuất bản Nông Nghiệp; 1995.
[31] Tạ Thu Cúc. Giáo trình Cây rau. Hà Nội: Nhà Xuất
bản Nông Nghiệp; 2000.
[32] Nguyễn Như Hà. Giáo trình Bón phân cho cây trồng.
Hà Nội: Nhà Xuất bản Nông Nghiệp; 2006.
[33] Trung tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp Trường
Đại học Cần Thơ. Kết quả phân tích thành phần trong
phân vỏ tôm lột. 2021.
[34] Bộ Khoa học và Công nghệ. TCVN 7185:2002 Phân
hữu cơ vi sinh vật. Hà Nội: Bộ Khoa học và Công
nghê. Số: 2125/QĐ/ BKHCN; 2008
[35] Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón. Hà Nội:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số: QCVN
01-189:2019/BNNPTNT; 2019.
[36] Tổng cục Hải quan. Tổng kim ngạch xuất khẩu
của Việt Nam năm 2015. 2015. Truy cập từ:
https://hozo.vn/tong-kim-ngach-xuat-khau-nam-2015/
[Ngày truy cập 13/9/2022].