LEARNING AWARENESS LEVEL OF NURSING STUDENTS AT TRA VINH UNIVERSITY ON CLINICAL PRACTICE ENVIRONMENT AT HOSPITAL

Main Article Content

Anh Duy Ngo
Ngoc Ngoan Nguyen Thi
Ngoc Duy Thach

Abstract

The purpose of the study was to examine the level of awareness about the clinical practice environment at the hospital among nursing students of Tra Vinh University in 2021. A descriptive cross-sectional study was applied
to analyze the data of 205 students selected. The study results showed a positive level of awareness with an average score of 130.83±8.73. ’Interaction and participation’ had an average score of 41.6±2.99, ’Student-centered’ had an average score of 45.92±3.56, ’Allow individual participation’ had an average score of 10.53±1.82, ’Nursing work value’ had an average score of 9.11±1.11, ’Promoting learning at work’ had
an average score of 16.42±2.80, and ’Lack of creativity’ had an average score of 7.23±1.48. The research results  provide implications for the further improvement of nursing training at Tra Vinh University in particular and universities and colleges with nursing training in general.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ngo, A. D., Nguyen Thi, N. N. and Thach, N. D. (2022) “LEARNING AWARENESS LEVEL OF NURSING STUDENTS AT TRA VINH UNIVERSITY ON CLINICAL PRACTICE ENVIRONMENT AT HOSPITAL”, TRA VINH UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE; ISSN: 2815-6072; E-ISSN: 2815-6099, 11(48), pp. 53-61. doi: 10.35382/tvujs.11.48.2022.1112.
Section
Articles

References

[1] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt
Nam. Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung
ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm
sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình
mới. Hà Nội. Số: 20-NQ/TW, 2017.
[2] Brungardt C., Greenleaf J., Brungardt C., Arensdorf
J. Majoring in leadership: A review of undergraduate
leadership degree programs. Journal of Leadership
Education. 2006;5(1): 4–25.
[3] Trường Đại học Y Hải Phòng. Các phương pháp dạy
học lâm sàng. Hà Nội: Nhà Xuấn bản Y học; 2012.
[4] Sabeti F., Akbari N. N., Haghighyzadeh M. H.
Nursing students’ self-assessment regarding clinical
skills achievement in Ahvaz Jundishapur University
of Medical Sciences (2009). Iranian Journal of Medical Education. 2011;11(5): 506–515.
[5] Nguyễn Ngọc Huyền. Sự tự tin trong thực hành kĩ
năng lâm sàng của sinh viên điều dưỡng chính quy tại
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2019. Tạp
chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên.
2019;225(01): 47–52.
[6] Ziba F. A., Yakong V. N., Ali Z. Clinical learning
environment of nursing and midwifery students in
Ghana. BMC Nursing. 2021;20(1): 1–7.
[7] Khan A., Begum H., Rehman A. U., Khan A. Experiences of healthcare students and the challenges posed
by their clinical learning environment. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2020;11(1):
19–24.
[8] Thi Hue Truong. Vietnamese nursing students’ perceptions of their clinical learning environment: A
cross-sectional survey [Master thesis]. Queensland
University of Technology; 2015.
[9] Huyen Tran Thi. Challenges for nursing students
in the clinical learning environment [Master thesis].
University of Northern Colorado; 2019.
[10] Giang Nhân Trí Nghĩa, Giang Thị Mỹ Kiều, Vũ Long.
Nhận thức của sinh viên điều dưỡng về môi trường
học tập lâm sàng. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí
Minh. 2019;23(5): 113–119.
[11] Hồ Thị Lan Vi, Dương Thị Ngọc Bích, Phạm Thị
Thảo. Khảo sát sự hài lòng về môi trường học tập
lâm sàng của sinh viên điều dưỡng Trường Đại học
Duy Tân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học
Duy Tân. 2020;4(41): 128–136.
[12] Newton J. M., Jolly B. C., Ockerby C. M., Cross
W. M. Clinical learning enviroment inventory: Factor
analysis. Journal of Advanced Nursing. 2010;66(6):
1371–1381.